Domingo, Janeiro 17, 2021
Total visitors: 543447

Kordenadora Jerál COVID-19, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete Viegas da Silva anunsia ba publiku katak iha loron 13 fulan Janeiro detekta tan kazu pozitivu COVID-19 foun rua (2), signifika total kazu komulativu hamutuk 51, no nain 45 rekuperado ona no nain 6 inklui foun rua hetan akompañamentu husi profesional saúde sira iha sala Izolamentu.

Kordenadora Jerál COVID-19, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete Viegas da Silva anunsia ba publiku katak iha loron 13 fulan Janeiro detekta tan kazu pozitivu COVID-19 foun rua (2).

Leia mais...

Kordenadora Jerál COVID-19, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete Viegas da Silva hateten governu deside ona no halo hela esforsu atu hetan vasina ArstraZeneca hodi introdus mos iha rai laran atu bele prevene sidadaun sira husi moras COVID-19.

Kordenadora Jerál COVID-19, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete Viegas da Silva hateten governu deside ona no halo hela esforsu atu hetan vasina ArstraZeneca hodi introdus mos iha rai laran atu bele prevene sidadaun sira husi moras COVID-19.

Leia mais...

Membru Parlamentu Nasional, Deputada Maria Barreto preokupa kauze 100 resin items aimoruk vital, esensial no nesesario mak stok out ou laiha tanba agora tempu udan monu rai moras barak no pasiente sira presiza hemu aimoruk atu kura sira nia moras.

Membru Parlamentu Nasional, Deputada Maria Barreto preokupa kauze 100 resin items aimoruk vital, esensial no nesesario mak stok out ou laiha.

Leia mais...

Xefe Gabinete Kontrolu Kualidade no Komunikasaun Sosial, iha Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), Sara Maria Freitas Xavier hateten iha fulan Dezembru tinan 2020, ema nain 14 mak mate iha sala emergensia tanba atakasaun fuan no sofre moras kronika.

Xefe Gabinete Kontrolu Kualidade no Komunikasaun Sosial, iha Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), Sara Maria Freitas Xavier hateten iha fulan Dezembru tinan 2020, ema nain 14 mak mate iha sala emergensia tanba atakasaun fuan no sofre moras kronika.

Leia mais...

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04