Diretor Nasional Servisu Apoiu Hospitalar no Emergensia, iha Ministerio da Saúde (MdS), Doutor Nilton da Silva hateten durante estado emergensia hahu fulan Marsu to’o Setembru tinan 2020, ministerio halo ona transferensia pasiente hamutuk nain 11 ba Indonesia no Malasia tanba hospital laiha kapasidade atu fo atendimentu iha rai laran.

Diretor Nasional Servisu Apoiu Hospitalar no Emergensia, iha Ministerio da Saúde (MdS), Doutor Nilton da Silva hateten durante estado emergensia hahu fulan Marsu to’o Setembru tinan 2020, ministerio halo ona transferensia pasiente hamutuk nain 11 ba Indonesia no Malasia.

Nia dehan, husi nain 11 ne’e, nain 4 transfere ba Malasia no nain 7 ba Indonesia. No bazeia ba diagnostika mediku sira iha Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), pasiente sira sofre moras oioin hanesan kurasaun no kankru.

“Uluk seidauk COVID-19, nia prosesu ita diretamente halo transferensia, maibe agora iha normalidade foun ne’e iha mudansa. Bainhira junta mediku hatan ona ita sei prosesa ba iha ministerio negosio estranjeiru no koperasaun atu sira kontinua haruka karta no dokumentu pasiente sira nian ba iha embaixada atu komunika ho imigrasaun Malasia no Indonesia. Sira nia imigrasaun hatan ona mak sira manda mai fali ita foin prosesa atu ba, ida ne’e mak han tempu,” nia hateten iha servisu fatin.

Nia dehan, total pasiente ne’ebe agora dadaun halo hela tratamentu iha Indonesia no Malasia hamutuk nain 19 no sira sofre moras oioin, maibe maioria kankru.

Nia informa, durante periodu ida ne’e iha pasiente nain rua mak mate no lakonsege lori isin mate mai Timor-Leste tanba aeroportu taka hotu entaun sira hakoi iha Jakarta, Indonesia.

Iha parte seluk, Diretor Nasional Orsamentu Gestaun Finanseiru, iha ministerio da saúde, Marcelo Amaral hateten bazeia ba analiza trend ezekusaun kada tinan presiza montante $6.3 milhoens atu halo despeza ba transferensia moras.

Nia dehan, durante aplikasaun duodesimu, kada fulan hetan alokasaun $400,000 atu halo pagamentu ba hospital sira iha estranjeiru no kustu transferensia moras ba rai liur.

“Ita aluga aviaun dala ida deit, depois seluk ita uza aviaun ne’ebe UN kontratu tanba ne’e ita sosa deit bilheti aviaun nian ba pasiente sira,” nia hateten.

Nia dehan, kustu ba aluga aviaun ne’e kuaze $37,000 to’o $45,000, maibe depende ba iha nesesidade. Signifika se presiza emergensia nia kustu bele to’o $45,000.