Sábado, Dezembro 05, 2020
Total visitors: 539094

Diretora Ezekutiva Laboratóriu Nasional (LabNas), Endang Soares da Silva hateten hospital referal sira no fasilidade saúde balun iha munisipio iha ona kapasidade intermus rekursu humanu no ekipamentu atu halo teste ba COVID-19 tanba ne’e kobertura ba teste aumenta signifikante.

Diretora Ezekutiva Laboratóriu Nasional (LabNas), Endang Soares da Silva hateten hospital referal sira no fasilidade saúde balun iha munisipio iha ona kapasidade intermus rekursu humanu no ekipamentu atu halo teste ba COVID-19.

Nia dehan, fasilidade saúde ne’ebe iha ona kapasidade halo teste mak hospital Oecusse, hospital referal Maubessi, hospital referal Suai, hospital regional Baucau, hospital referal Maliana no hospital munisipi Viqueque.

“Agora dadaun iha laboratoriu ne’e ami bele halo teste ba amostra 180 iha loron ida. Ami mos halo ona espansaun ba munisipiu tanba makina rapid PCR, liu-liu GeneXpert ami instala ona iha hospital Oecusse, hospital Maubessi, hospital Suai no Viqueque sira halo ona teste entaun bainhira iha kazu sira halo deit iha ne’eba la presiza haruka tan amostra mai iha ne’e,” nia hateten iha servisu fatin Bidau, Dili.

Nia dehan, sira hetan makina rua husi Organizasaun Mundial Saúde (OMS), ida husi governu Australia, ida husi Menzies School, no rapid PCR tolu husi IOM.

Nia haktuir, antes ne’e iha ona makina rapid PCR 8 ne’ebe instala iha hospital regional Baucau, hospital referal Suai, hospital referal Maubisi, hospital referal Maliana, hospital Viqueque, Klinika Klibur Domini ha Liquisa, Klinika Bairo Pite, no laboratoriu nasional tanba ne’e makina rapid PCR foun tolu foun ne’e sei apoia ba Batugade no hospital Bobonaro.

“Ami simu amostra husi kuarantina, autokuarantina no survilensia ativu iha munisipio sira. Maske laiha kontaktu, maibe sira ne’ebe aprezenta sintomas mear, inus ben hanesan COVID-19, ami foti amostra halo teste atu ita detekta kazu iha komunidade karik halo lalais prevensaun,” nia hatutan.

Nia informa, makina sira ne’e diferente tanba hetan apoia, maibe parseiru sira ne’e ajuda mos reajente ho kuantidade ne’ebe naton atu bele responde to’o fulan Dezembru tinan ne’e no governu mos tau ona osan hodi sosa tan reajente sira.

Iha parte seluk, Ministra da Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo hateten governu nafatin halo esforsu atu evita transmisaun iha komunidade liu husi halo vijilansia sentinela no triajen ba pasiente sira ne’ebe halo tratamentu iha fasilidade saúde sira.

Nia dehan, pasiente sira ne’ebe hatudu sintomas hanesan COVID-19, kontinua foti amostra hodi halo analiza iha laboratoriu.

“Ho extensaun estado emergensia ba dalan nen ne’e, ami sei hare fila fali fatin publiku sira hanesan plaza, supermerkadu sira, eskola sira tenke prepara nafatin bee no sabaun ba ema atu fase liman, uza maskara bainhira sai husi uma, no kontinua mantein distansia fisiku,” nia hateten.

Nia rekoñese, fatin publiku sira la kumpri ona regras protokolu prevensaun COVID-19 nian no sosiedade sira mos la disiplina pratika ijiene, maibe sira nafatin apela ba ema hotu atu kumpri regras ne’ebe fo sai husi ministerio no organizasaun mundial saúde tanba virus ne’e inimigu ida ne’ebe labele hare ho matan.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04