Sábado, Fevereiro 27, 2021
Total visitors: 550453

Diretora Servisu Saúde Munisipio Dili, Agustinha Segurado hateten sira nafatin fo atensaun makas ba prevensaun surtu COVID-19 tanba kazu positivu kontinua aumenta, maibe sira mos fo prioridade ba atividades prevensaun moras dengue.

Diretora Servisu Saúde Munisipio Dili, Agustinha Segurado hateten sira nafatin fo atensaun makas ba prevensaun surtu COVID-19 tanba kazu positivu kontinua aumenta.

Nia salienta, sira hasoru dificuldade no limitasaun oioin atu bele halao servisu hotu iha tempu hanesan tanba menus rekursu humanu, maibe sira halo esforsu atu bele halo jestaun ne’ebe diak ba rekursu ne’ebe iha hodi garantia atividade prevensaun sira no atendimentu kliniku iha fasilidade saúde hotu nafatin lao.

“Agora ita tama iha semana dahuluk fulan Janeiru tinan 2021, ita seiduak relata kazu dengue ida, maibe ita la bele dehan sei laiha kazu. Tanba susuk aedes aegypti ne’ebe transmite moras ne’e iha hela no ita nia ambiente la moos, entau ita nia ekipa lao halo sensibilizasaun makas ba familia sira no enkoraja sira atu kontribui liu husi kontrola ambiente moris,” nia hateten iha servisu fatin Formoza, Dili.

Nia dehan servisu ne’ebe sira halao ona mak saúde Dili servisu hamutuk ho autoridade munisipio Dili estabelese ona komisaun nasional ba moras dengue, halo sensibilizasaun sai tama bairo kona ba prevensaun moras dengue, halo distribuisaun ba aimoruk kimiku Abate ba uma kain atu tau iha bee hodi oho susuk nia tolun no asegura fasilidade saúde hotu iha disponibilidade medikamentu no reajente hodi halo jestaun ba kazu dengue.

Nia hatutan intervensaun ne’ebe sira halao bainhira detekta kazu dengue mak halo fomigasaun ba iha fatin risku atu bele oho susuk adulto hodi evita transmisaun ba fatin seluk.

Tuir dadus servisu saúde munisipio Dili tinan 2020, total kazu dengue ne’ebe registu iha fasilidade saúde sira hotu hamutuk 813 no husi total ne’e nain hitu (7) mak lakon vida tanba kondisaun grave.

Moras dengue mak moras ne’ebe kauza husi infesaun virus dengue no transmisaun virus ne’e husi ema ida ba ema seluk liu husi susuk Aedes Aegypti ne’ebe afetado.

Entretantu, Diretur Servisu Saúde Munisipio Ermera, António de Jesus Fatima hateten hahu fulan Dezembru sira halo ona halo sensibilizasaun ba komunidade sira kona ba asaun prevensaun moras dengue nian no distribui aimoruk kimiku abate ba uma kain sira atu oho susuk tolun tanba esperensia hatudu kazu registu makas iha fulan Janeiru.

“Ami seidauk registu kazu ida tanba ami halo hela esforsu balun hetan apoia husi autoridade no ministerio halo hela prmosaun saúde, distribui aimoruk abate no fomigasaun,” nia hateten.

Nia dehan tinan 2019, sira registu kazu dengue hamutuk 316 no iha tinan 2020, kazu aumenta makas tanba komunidade sira kuda batar besik liu uma hun hodi fo oportunidade ba susuk dezenvolve aan no ataka komunidade.

Nia hatutan husi kazu sira ne’ebe registu laiha pasiente ida mak lakon vida tanba sira iha jestaun kliniku ne’ebe diak hodi responde ba iha kazu dengue.

Iha parte seluk, Xefe departamentu Promosaun Edukasaun Saúde iha Ministerio da Saúde, Misliza Vital hateten moras dengue ne’e problema saúde publika ne’ebe akontese kada tinan iha tempu udan monu rai tanba taxa morbilidade a’as no labarik barak mos lakon vida.

“Ita hotu hatene ministerio saúde labele mesak tenke involve husi parte komunidade no autoridade lokal sira tanba ita hotu hatene katak saúde iha ita nia liman rasik,”

“Ita bele hakilar no koalia makas tenke hamoos uma hun no labele halo bee nalihun, maibe kontribuisaun sidadaun ida-ida nian laiha problema dengue nafatin iha.”

Nia hatutan ministerio saúde halao ona nia papel hodi servisu hamutuk ho autoridade lokal sira fahe informasaun ba komunidade sira hotu atu bele hatudu responsabilidade hodi kontribui halo prevensaun ba moras liu husi kontrolu ambiente moris atu labele fo oportunidade ba susuk dezenvolve aan hodi ataka komunidade.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04