Terça, Março 09, 2021

Diretor Servisu Saúde Munsipio Bobonaro, João Baptista Cardoso hateten sira re-ativa ona atividade vijilansia sentinela iha fasilidade saúde hotu atu kontrola sidadaun ne’ebe hatudu sintomas respiratorio tenke halo investigasaun klean no iha indikasaun ba COVID-19 hasai amostra ba teste laboratoriu atu bele kontribui evita transmisaun lokal.

Diretor Servisu Saúde Munsipio Bobonaro, João Baptista Cardoso hateten sira re-ativa ona atividade vijilansia sentinela iha fasilidade saúde hotu atu kontrola sidadaun ne’ebe hatudu sintomas respiratorio tenke halo investigasaun klean no iha indikasaun ba COVID-19 hasai amostra ba teste laboratoriu atu bele kontribui evita transmisaun lokal.

Nia salienta kazu positive COVID-19 iha Atambua, Indonesia, sa’e makas tanba ne’e sira servisu makas hodi halo sosializasaun ba komunidade sira iha area fronteira terrestre atu labele halo atividade transaksaun ilegal no kontaktu fisiku ho maluk sira husi rai sorin.

“Vijilansia sentinela iha fasilidade saúde foin lalais ita paradu, maibe agora ita re-ativa fali no ita mos foti amostra SWAB ba komunidade risku sira iha area batugede, badut mean, tunubibi tanba sira halo kontaktu ho maluk sira sorin,” nia hateten bainhira partisipa iha asina akordu parseria foun entre Ministerio da Saúde, Uniaun Europeia no Organizasaun Mundial Saúde iha salaun Palacio Sinzas Kaikoli, Dili.

“Ita agradese amostra ne’ebe ita foti halo teste nia rezultado negativu hotu. Espera situasaun ida ne’e bele mantein no ami kontinua servisu makas ho autoridade seguransa no autoridade lokal sira atu evita ita nia ema sira labele halo kontaktu ho malu sira husi sorin atu ita labele iha transmisaun lokal.”

Nia informa, foin lalais ne’e ekipa saúde no autoridade seguransa foti obrigatorio sidadaun ida ne’ebe tama ilegal ho nia familia tomak hodi submete ba karantina tanba tama liu dalan ilegal ba direita uma hela hamutuk ho familia.

Iha parte seluk, Ministra da Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo hateten konsiensia komunidade nian, liu-liu sira iha area fronteira sai fator importante ida atu evita transmisaun lokal iha rai laran.

Nia rekonhesee akontese transmisaun COVID-19 iha rai laran, ne’ebe iha deit grupo kuarantina no izolamentu laran tanba ne’e sei bele kontrola, maibe tama ona iha komunidade labele atu kontrola no sei kauza ba ema mate barak.

“Ami kontinua obriga nafatin ami sira ne’ebe servisu iha ministerio da saúde no komunidade tomak atu lao tuir protokolu preventivu nian, maibe problema ne’ebe ita enfrenta mak ema barak laiha konsensia atu uza maskara, fase liman. No problema seluk mak sidadaun balun kontinua tama liu husi dalan ilegal,” nia hateten.

Nia dehan estado la bandu sidadaun sira atu tama mai rai laran, maibe importante atu kopera ho estado, liu-liu kordena ho instituisaun relevante sira hodi fasilita sira tama mai liu husi dalan ne’ebe loos no tenke kumpri media prevensaun sira hanesan karantina obrigatorio loron 14.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04