Sábado, Junho 19, 2021

Ministra Negosio Estranjeiru no Koperasaun (MNEC), Adaljiza Magno no Ministra da Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo, simu doasaun vasina AstraZeneca husi governu Australia ho kuantidade 20,000, atu bele hasa’e kobertura vasinasaun Covid-19 iha Timor-Leste.

Ministra Negosio Estranjeiru no Koperasaun (MNEC), Adaljiza Magno no Ministra da Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo, simu doasaun vasina AstraZeneca husi governu Australia ho kuantidade 20,000.

Ministra da Saúde hateten vasina 20,000 doze ne’e sei fo prioridade ba grupo vulneravel sira, liu-liu sidadaun sira ne’ebe ho idade tinan 60 ba leten, no sira ne’ebe sofre hela moras kronika hanesan hipertensaun, diabetiku, rins, infesaun pulmaun, HIV/SIDA no seluk tan tanba grupo hirak ne’e iha posibilidade a’as atu hospitaliza no lakon vida, wainhira hetan infesaun.

“Hakarak louva ita bo’ot sira nia kontribuisaun mai ami, barak ou oituan laos problema, maibe ami sura ita bo’ot sira nia laran luak no sempre disponivel hakarak ajuda no apoia Timoroan sira. Ita nia luta kontinua lao,” nia hateten hafoin simu doasaun vasina iha Aeroportu Internasional Presidente Nicolau Lobato Comoro, Dili.

Governante ne’e mos hato’o agradesementu ba nasaun amigo sira, agensia no NGO internasional sira ne’ebe fo ona no kontinua apoia governu intermus teknika, finanseiru no logistika hodi luta hasoru surtu Covid-19 no responde ba dezastre naturais ne’ebe akontese iha rai laran.

Iha parte seluk, Embaixador Australia iha Timor-Leste, Peter Roberts hateten Australia iha komitmentu kontinua fo apoia ba nia amigo Timor-Leste, hodi tulun governu nia esforsu luta kontra surtu Covid-19 no responde ba rekuperasaun ekonomia.

“Apoia ida ne’e hanesan komitmentu husi governu Australia atu tulun kobertura vasinasaun 80% ne’ebe lakobre husi COVAX Facility. Vasina AstraZeneca ne’e produs iha Australia, no povu australianu sira mos hetan vasina ida ne’e. Hau sei simu vasina dahuluk husi doasaun ida ne’e iha loron lansamentu semana oin,” nia hateten.

Nia dehan Australia sei kontinua fornese doasaun no ajuda aprovizionamentu ne’ebe halao husi Organizasaun Mundial Saúde no UNICEF atu bele asesu ba vasina hodi hasa’e kobertura vasinasaun iha Timor-Leste tanba vasina maka dalan uniku manan surtu ida ne’e.

Nia mos informa sira mos apoia ekipamentu diagnostika hanesan rapid test ho kuantidade 5,000 atu ajuda kapasidade laboratoriu nasional. No fo mos doasaun humanitarian ba vitima dezastre naturais.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04