Sábado, Junho 19, 2021

Psikologista Kliniku, Iha Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), Idalina Borges hateten Timoroan barak maka hasai kursu iha area psikologia iha nasaun oioin, maibe governu seidauk aproveita rekursu hira ne’e hodi fo atendimentu psikososial ba komunidade sira.

Psikologista Kliniku, Iha Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), Idalina Borges hateten Timoroan barak maka hasai kursu iha area psikologia iha nasaun oioin, maibe governu seidauk aproveita rekursu hira ne’e hodi fo atendimentu psikososial ba komunidade sira.

Nia salienta iha situasaun agora ho prezensa surtu Covid-19 no kalamilidade ne’ebe akontese iha rai laran, no problema social sira ne’ebe mosu halo nesesidade komunidade nian ba prestasaun servisu psikososial aumenta makas tanba ema sente tauk, paniku, hanoin barak, maibe laiha rekurus ne’ebe sufisiente atu fo atendimentu ba ema hotu.

“Hare ba rekursu ita nia rekursu humanu barak tebes, soke governu maka seidauk rekruta. Ema sikologista barak, maibe sikologista klinika hau mesak hamutuk ho psikiatria ida no mediku Cubanu ida maka fo hela atendimentu iha HNGV,” nia hateten, wainhira sai fasilitador iha formasaun apoia psikososial bazika ba pesoal saúde sira iha Hotel Novu Turismo, Dili.

Nia dehan durante periodu estado emergensia, sira fo atendimentu psikologia ba pasiente nain 8 kada loron tanba atendimentu laos deit fo medikamentu, maibe halo mos psikoterapia, ne’ebe presiza tempu 45 minutu kada pasiente. Alende ne’e mos tenke kumpri mos protokolu prevensaun Covid-19 hanesan halo distansiamentu no limita ema.

Nia espera ministerio da saúde bele servisu hamutuk ho Asosiasaun Servisu Profesionias Psikologia Timor-Leste, atu bele hare ona rekursu ida ne’e hodi tulun komunidade sira intermus saúde mental nian.

Iha parte seluk, Ministra da Saúde, doutora Odete Maria Freitas Belo rekonese sira seidauk halo planu rekrutamentu ne’ebe diak ba rekursu humanu iha area prestasaun psikososial nian, maibe ho servisu hamutuk ne’ebe iha bele hetan rekomendasaun diak ruma husi profesionais psikologia sira atu bele hare hamutuk servisu ida ne’e ba oin.

“Loos ita nia psikologista sira ne’ebe remata sira nia estudu, ami seidauk halo rekrutamentu ida ba sira, maibe ho sorumutu importante ida ne’e bele hetan informasaun husi sira kona ba rekursu humanu ne’ebe iha, maibe la servisu iha sistema saúde,” nia hateten.

Nia dehan prestasaun servisu iha area ida ne’e importante tebes tanba ne’e sei hare mos rekursu humanu atu bele fo atendimentu ba komunidade sira iha fasilidade saúde sira.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04