Sábado, Junho 19, 2021

Xefe suku Kaikoli, Hipolito Marques Sarmento hateten komunidade sira preokupa ho servisu ekipa saúde nian atu halo jestaun ba kazu Covid-19, tanba rezultado analiza laboratoriu hatudu ema nain 54 maka konfirmadu positivu Covid-19 husi 367 habitante ne’ebe hasai amostra iha semana kotuk loron 7 fulan Abril, seidauk foti hotu ba sala izolamentu.

Xefe suku Kaikoli, Hipolito Marques Sarmento hateten komunidade sira preokupa ho servisu ekipa saúde nian atu halo jestaun ba kazu Covid-19.

“Husi sira ne’e nain 33 maka dehan positivu, no balun ba tiha ona izolamentu, maibe balun buka lahetan tanba naran iha numeru telefone laiha no la tau hela fatin lolos dehan deit Kaikoli, entaun halo ami konfuzaun. Ohin dader telefone mai dehan ema nain 21 tan maka positivu, ida ne’e mak halo ami sai problema bo’ot,” nia hateten via telefone.

Nia kestiona servisu ekipa saúde nian atu halo evakausaun ba pasiente sira tanba servisu ida ne’e ladun efetivu pasiente barak la ba izolamentu livre hela iha komunidade nia leet hodi kontinua transmite virus ne’e ba mai.

Nia preokupa mos ho rezultado teste ne’ebe fo sai fazeadamente entaun tarde liu ona atu halo prevensaun no virus ne’e kontinua hada’et ba mai. No servisu sira ne’e halo komunidade sira lakon fiar.

Iha parte seluk, Kordenadora Jeral Pillares, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete da Silva Viegas rekonhese sira hasoru dificuldade atu halo jestaun ba kazu Covid-19, liu-liu evakuasaun kazu ba fatin izolamentu tanba numeru kazu ne’ebe aumenta signifikante tebes sa’e to’o ema nain 100 maka positivu iha loron ida.

“Ita hare numeru kazu ne’ebe bo’ot dificulta duni ita atu foti ema 100 resin iha loron ida ne’e difisil, maibe informasaun ne’ebe populasaun no komunidade sira fo liu-liu pasiente sira ami rejistu no buka nafatin solusaun,” nia hateten.

Nia dehan fo ona orientasaun ba pillar II, III, V no VII atu kordena malu hodi halo jestaun ba kazu sira. No deside ona atu utiliza transporte bus no mini bus hodi transporta pasiente sira ho kazu lizeiru ba sala izolamentu sira atu kareta ambulansia foku ba transportasaun pasiente ho kazu moderadu no grave sira.

Nia dehan servisu ida ne’e atu lao diak no efetivu, presiza mos kontribuisaun husi sidadaun sira ne’ebe detetadu positivu tanba dala barak ekipa telefona numeru la ativu no to’o iha hela fatin ema laiha.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04