Sábado, Junho 19, 2021

Diretora Jeral Prestasaun Servisu, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete da Silva Viegas hateten ekipa responde reasaun adverse prepara ona medikamentu no oxygen iha sentru vasinasaun sira atu bele halo intervensaun emediata, wainhira mosu kazu reasaun shock anafilaktik depois simu vasina.

Diretora Jeral Prestasaun Servisu, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete da Silva Viegas hateten ekipa responde reasaun adverse prepara ona medikamentu no oxygen iha sentru vasinasaun sira atu bele halo intervensaun emediata, wainhira mosu kazu reasaun shock anafilaktik depois simu vasina.

Nia salienta shock anafilaktik, signifika reasaun alergia todan ne’ebe mosu depois simu vasina tanba ne’e aimoruk sira ne’e preparadu atu bele sona lalais pasiente hodi normaliza kondisaun.

“Ema ruma hetan schok depois simu vasina, mediku sira sei atende kedas ho aimoruk ida ne’ebe atu normaliza ema nia kondisaun. Tanba ne’e kuandu ami atu hahu vasina, postu vasinasaun sira tenke iha medikamentu ne’e no oxygen atu netraliza situasaun ne’ebe akontese,” nia hateten iha fatin vasinasaun Sentru Saúde Comoro, Dili.

Nia dehan kampanha vasinasaun faze dahuluk ho 24,000 doze ne’e, la rejista kazu shock anafilaktik, maibe maioria mosu reasaun hanesan isin manas, isin moras no kolen, ulun moras, matan dukur no liman daun fatin moras.

Nia hateten normalmente hafoin simu vasina, sira ne’ebe presiza aimoruk paracetamol profesional saúde sira fo, maibe sira ne’ebe la presiza tanba aimoruk iha uma iha sira la fo.

Iha parte seluk, komunidade Jeniche Pereira hateten reasaun ne’ebe mosu hafoin simu vasina maka hanesan isin manas, sente malirin, isin kolen no ulun moras, maibe depois konsumu aimoruk paracetamol no deskansa durante oras balun nia laran kondisaun normal fali ona.

“Depois simu vasina, hau liu kedas husi apotek sosa ho aimoruk paracetamol to’o iha uma han bosu hemu aimoruk no deskansa. Entau reasaun mosu la kleur sente normal fali ona no isin mos kaman,” nia hateten.

Nia dehan vasina ne’e la obrigatoriu, maibe sidadaun sira ne’ebe hetan oportunidade hanesan pesoal liña oin no grupo vulneravel sira diak liu simu atu bele fo imunidade ba isin hodi protese aan husi virus.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04