Quinta, Setembro 23, 2021
Total visitors: 578526

Diretora Executiva Servisu Autonomu Medikamentu no Ekipamentu Saúde (SAMES), Santana Martins hateten sira simu tan apoia doasaun kareta korente malirin unidade ida husi Japan International Cooperation Agency (JICA) hodi reforsa distribuisaun vasina Covid-19, tanba durante ne’e sira aluga kareta malirin.

Diretora Executiva Servisu Autonomu Medikamentu no Ekipamentu Saúde (SAMES), Santana Martins hateten sira simu tan apoia doasaun kareta korente malirin unidade ida husi Japan International Cooperation Agency (JICA) hodi reforsa distribuisaun vasina Covid-19.

Nia salienta planu kada armajen regional ida tenke iha kareta malirin ida ba vasina, kareta ida ba tula oxygen no kareta box malirin hodi tula aimoruk, maibe dadaun ne’e iha deit kareta korente malirin ida hodi halo transportasaun ba vasina husi nasional ba munisipio.

“Agora dadaun ita iha kareta malirin ida deit, ne’ebe ita sosa iha tinan 2018. Entaun durante ne’e ita aluga tan kareta malirin rua hodi distribui vasina AstraZeneca no Sinovac ba fasilidade saúde sira, ho kareta doasaun ida ne’e tan bele reforsa,” nia hateten hafoin partisipa serimonia entrega kareta iha armajen central Kampung Alor, Dili.

Nia hateten sira halo hela esforsu tantu liu husi parseiru sira no governu rasik atu bele hetan tan kareta korente malirin tolu hodi kolokadu iha armajen regional sira, nune’e bele halo transportasaun vasina ba sentru saúde no postu saúde sira iha teritorio tomak.

Alende ne’e sira mos simu doasaun cool boxes transportasaun vasina hamutuk unidade 15, atu distribui ba iha munisipiu sira utiliza halo transportasaun vasina ba postu vasina sira.

Nia informa orsamentu jeral estado tinan 2020, sira aloka orsamentu $93 mil hodi sosa tan kareta trek tolu atu distribui oxygen no konsomoves sira ba fasilidade saúde.

Entretantu, Reprejentante JICA iha Timor-Leste, Goto Ko hateten laiha ema ida seguru, wainhira ema hotu seidauk seguru tanba ne’e sira iha komitmentu atu apoia governu Timor-Leste hasa’e kobertura vasinasaun Covid-19 iha rai laran.

Nia dehan sira tenta suporta governu Timor-Leste liu husi dalan oioin, no dalan ida simples liu maka husu antigun alunus sira ne’ebe halao servisu iha instituisaun governu atu kontribui matenek ne’ebe sira hetan ba sira nia servisu lorloron nian.

“Ami hein katak tulun ida ne’e bele kontribui hodi hadia sistema Cold Chain Supply nian iha Timor-Leste no iha valor hodi hasoru Covid-19,” nia hateten

Nia hateten apoia ida ne’e laos ikus nian husi JICA, maibe sira sei kontinua ho buat ne’ebe sira iha to’o ema hotu seguru, no komunidade ne’ebe saúdavel no moris diak.

Nia informa orsamentu ne’ebe alokadu hodi sosa kareta malirin ida no cold boxes 15 ne’e hamutuk $100,000.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04