Vice Ministru da Saúde, Bonifacio Maucoli dos Reis hateten vasina AstraZeneca 65,000 dose husi governu Australia, atu distribui ba munisipio sira hahu kampanha vasinasaun dose dahuluk ba grupo risku sira hanesan idade 60 ba leten no sira ne’ebe ho moras kronika, maibe la taka dalan ba sidade idade tinan 18 ba leten ne’ebe hakarak simu vasina.

Vice Ministru da Saúde, Bonifacio Maucoli dos Reis hateten vasina AstraZeneca 65,000 dose husi governu Australia, atu distribui ba munisipio sira hahu kampanha vasinasaun dose dahuluk ba grupo risku sira hanesan idade 60 ba leten no sira ne’ebe ho moras kronika, maibe la taka dalan ba sidade idade tinan 18 ba leten ne’ebe hakarak simu vasina.

Nia salienta planu vasinasaun faze primeru ho 24,000 dose AstraZeneca doasaun COVAX facility fo prioridade ba liña frente no grupo risku sira hanesan sidadaun ho idade 60 ba leten inklui sira ne’ebe sofre moras kronika. Maibe rekomendasaun Organizasaun Mundial Saúde nian vasina AstraZeneca bele fo ba ema ho idade 18 ba leten tanba ne’e seguru.

“Ohin to’o tan vasina 65,000 husi Australia. Ita nia mos ita tau hela orsamentu liu husi COVAX facility atu ajuda halo akizasaun ba vasina hodi hasa’e kobertura 80% populasaun ne’ebe seidauk hetan primeru dose no segundu dose,” nia hateten bainhira partisipa iha serimonia entrega kareta malirin iha armajen sentral Kampung Alor, Dili.

Nia dehan vasina AstraZeneca doasaun husi governu Australia kontinua mai ba dose dahuluk no dose daruak ne’ebe sei hahu semana oin. No vasina Sinovac doasaun husi governu China ho kuantidade 100,000 dose, konsege administra ona 50,000 ba dose dahuluk no rezerva hela 50,000 dose ba dose daruak nian.

Tuir dadus sistema informasaun saúde, iha ministerio da saúde hatudu iha loron 29 fulan Junho total populasaun ne’ebe simu ona vasina dose dahuluk hamutuk 200,382, no sira ne’ebe kompleta ona dose dahuluk no daruak hamutuk 25,646.

Entertantu, Membru Parlamentu, deputada Carmelita Caetano Moniz, preokupa ho desizaun governu nian ne’ebe utiliza vasina AstraZeneca ba sidadaun sira ho idade 18 ba leten, tanba Australia hanesan nasaun produtor ba AstraZeneca deside vasina ne’e utiliza deit ba sidadaun ho idade tinan 60 ba leten.

“Hau hakarak hateten katak diak liu ita sosa vasina seluk ne’ebe pelumensu sira produs tinan ida ona. Vasina ida ne’ebe diak no efetividade diak liu, no ita bele sona ba joven sira. Ba ita bele sona, maibe ita nia oan sira idade tinan 18 to’o 40 ne’e ita atu obriga deit sira simu baut ne’e,” nia preokupa.

Nia dehan governu konsente vasina iha efeitu duni tanba ne’e maka deside ona katak ema ne’ebe simu vasina hetan efeitu to’o mate sei hetan kompesesaun $10,000, entau presiza konsidera tanba ema nia vida labele sosa ho osan.

Iha parte seluk, Diretora Executiva Servisu Autonom Medikamentu no Ekipamentu Saúde (SAMES), Santana Martins hateten vasina ne’ebe tama sira halo kedas distribuisaun ba munisipio sira la rai kleur iha armajen tanba tenke aselera kampanha vasinasaun iha teritorio.

“Tuir planu ne’ebe ministerio da saúde fo mai ami, vasina 65,000 dose ka 6,500 botir ne’ebe tama ohin. Ami sei distribui hotu ba 11 munisipio inklui RAEOA dose dahuluk ba komunidade, maibe la inklui munisipio Dili tanba semana oin vasina sei tama tan ba dose daruak nian,” nia hateten

Nia informa vasina 6,500 botir ne’e, sei distribui ba munisipio Aileu 300 botir, Ainaro 300 botir, Baucau 1,050 botir, Bobonaro 750 botir, Covalima 700 botir, Ermera 450 botir, Lautem 450 botir, Liquica 350 botir, Manatutu 625 botir, Manufahi 350 botir, RAEOA 475 botir no Viqueque 700 botir.