Quinta, Setembro 23, 2021
Total visitors: 578526

Ministra da Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo husu sidadaun sira ne’ebe hetan kualker reasaun adversa hafoin simu vasina Covid-19, tenke informa no kopera ho ekipa halo investigasaun atu iha evidensia ne’ebe forte ba governu hodi foti desizaun ba utilizasaun vasina.

Ministra da Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo husu sidadaun sira ne’ebe hetan kualker reasaun adversa hafoin simu vasina Covid-19, tenke informa no kopera ho ekipa halo investigasaun atu iha evidensia ne’ebe forte ba governu hodi foti desizaun ba utilizasaun vasina.

Nia salienta kazu inan feto ne’ebe mate hafoin simu vasina AstraZeneca iha loron 30 fulan Junho iha Munisipio Bobonaro, ekipa la hetan informasaun husi familia no matebian mos la halo kontrolu regular ba nia saúde, entaun susar.

“Ita lahalo autopsia ba pasiente no ita mos lahalo visum et repertum ba mate isin, maibe informasaun ne’ebe ita hetan husi hospital ba prosesu tomak ne’ebe halo no liga ho efeitu vasina nian, liu-liu blood clot. Ita nia maluk ne’ebe mate ne’e laiha relasaun no dook tebes husi vasina nia efeitu, maibe infelismente maluk ne’e mate iha tempu ne’ebe simu vasina,” nia hateten hafoin hasoru malu ho Primeiru Ministru iha residensia Farol, Dili.

Nia dehan tuir saúde, normalmente bainhira ema mate tanba moras, maibe familia no publiku kestiona maka tenke halo visum et repertum no autopsia atu hatene kauza lolos ba mate.

Nia hateten kampanha vasina lao nafatin no husu ema hotu tenke kopera, liu-liu hetan reasaun adversa ruma hanesan mate, halo liman ain lao ladiak, lalais informa ba ekipa no kopera atu buka kauza lolos husi kondisaun saúde ne’ebe hetan.

Iha parte seluk, Membru Parlamentu Deputado Domingos Carvalho husu governu atu labele obriga sidadaun sira, liu-liu ferik katuas sira simu vasina tanba barak maka sofre moras komplikasaun oioin.

Nia dehan kazu iha munisipio Bobonaro, inan ferik ne’e ba simu vasina atu sira bele hetan sira nia direitu subsidiu ba idosu, ne’ebe governu fo, maibe ikus mai lakon vida hafoin simu vasina.

“Hakarak hateten iha fatin lulik ida ne’e katak osan ne’ebe fo ba idosu sira ne’e laos membru governu nian osan maka lori ida ne’e hodi ameasa povu sira, ne’ebe ho moras komplikadu hanesan tensaun, asam urat, kolesterol,” nia hateten.

Nia mos ejiji governu atu realiza promesa ne’ebe hateten sidadaun ne’ebe hetan efeitu husi vasina Covid-19 sei hetan kompensasaun tanba iha kazu balun ona iha rai laran.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04