Quinta, Setembro 23, 2021
Total visitors: 578526

Diretor ezekutivu Servisu Autonom Medikamentu no Ekipamentu Saúde (SAMES), Santana Martins informa dadaun ne’e stok produtu alcohol 96% iha armajen menus ona, no sira hasoru dificuldade atu hetan produtu ne’e iha tempu badak.

Diretor ezekutivu Servisu Autonom Medikamentu no Ekipamentu Saúde (SAMES), Santana Martins informa dadaun ne’e stok produtu alcohol 96% iha armajen menus ona, no sira hasoru dificuldade atu hetan produtu ne’e iha tempu badak.

Nia dehan iha fulan Marsu tinan 2021, kompanha ida husi Indonesia, maka manan tender hodi hatama produtu alcohol 96%, maibe governu la fo dalan ba sira atu halo exportasaun tanba ne’e sira retira. Entau prosesu aprovizionamentu foin lao fali.

“Ida ne’e principal tebes se laiha preokupasaun, agora dadaun garantia hela parseiru sira nia apoia. Normalmente kada tinan ita presiza 10 mil litru. Nesesidade iha situasaun agora ita distribui ona 10 mil litru, maibe utiliza ba fulan ida ho balun deit. Entau ita labele hein deit parseru sira, ita mos tenke iha planu tanba ne’e ita sei sosa taan 30 mil litru atu kobre ba tinan ida ne’e nian, tuir ami nai kalkulasaun,” nia hateten iha servisu fatin Kampung Alor, Dili.

Nia hateten alcohol 96% ne’e bele halo reprodusaun ba alcohol 70% no bele halo handsanitaizer hodi responde ba nesesidade fasilidade saúde sira nian iha situasaun agora.

Iha oportunidade ne’e, nia hato’o mos agradese ba parseru sira ne’ebe nafatin fo apoia ba servisu SAMES nian hodi asegura no garantia disponibilidade produtu farmasiotika sira nian iha fasilidade saúde hotu.

Iha parte seluk, Jestor Saúde, iha UNICEF Timor-Leste, Shyam Pathak afirma sira nia komitmentu atu suporta ministerio da saúde atu reforsa sistema saúde nasional hodi kombate surtu Covid-19.

Nia dehan sira iha koperasaun servisu ne’ebe diak no besik tebes ho SAMES, liu-liu jestaun korente malirin hodi asegura produtu vasina Covid-19 no ajuda distribuisaun atu aselera kobertura vasina Covid-19 iha rai laran.

Iha oportunidade ne’e sira entrega handsanitaizer hamutuk 2,000 botir, atu distribui hamutuk ho vasina ba munisipio sira. Alende ne’e apoia mos material informatika sira hanesan laptop hitu, desktop lima, printer lima hodi fasilita ekipa sira halo servisu efetivu liu tan iha treinu.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04