Quinta, Setembro 23, 2021
Total visitors: 578526

Diretora ezekutiva Laboratoriu Nasional Saúde (LabNas), Endang Soares hateten laboratoriu seidauk iha kapasidade intermus ekipamentu no rekursu humanu atu halo teste analiza genomic sequencing atu deteta variante foun husi Covid-19.

Diretora ezekutiva Laboratoriu Nasional Saúde (LabNas), Endang Soares hateten laboratoriu seidauk iha kapasidade intermus ekipamentu no rekursu humanu atu halo teste analiza genomic sequencing atu deteta variante foun husi Covid-19.

“Ita atu hatene detalho ita tenke liu husi teste genomic sequencing. Atu halo analiza ida ne’e presiza laboratoriu ne’ebe avansadu intermus fasilidade no rekursu, tanba ne’e ita halo koperasaun hela ho Doherty Institute, Australia atu halo teste ida ne’e. Ita felismente seidauk bele halo iha rai laran ita halo maka teste PCR,” nia hateten iha INS Comoro, Dili.

Nia hateten amostra ne’ebe atu halo teste genomic sequencing mos tenke prense kriteria, liu-liu fatin rai amostra, temperature, falun amostra, espesifikasaun CT amostra nian, no rekejitus administrasaun sira hanesan karta husi laboratoriu katak amostra ne’e presiza duni halo analiza sequencing

Nia hatutan husi inisiu to’o agora, sira haruka ona amostra kazu konfirmadu PCR positivu hamutuk 500 ba Doherty Institute Melbourne, Australia hodi halo analiza genomic sequencing. Rezultado husi analiza ne’e deteta variante Alpha (B.1.1.7) iha fulan Dezembru tinan 2020, no iha fulan Abril ne’e laboratoriu konfirmadu rejista kazu variante Delta (B.1.6.7.1.2).

Nia haktuir kazu variante rua ne’e deteta iha fatin kuarentina. Kazu ida ho variante Alpha ne’e Timor oan mai husi UK to’o Timor iha fulan Dezembru tinan 2020, no rekuperadu ona depois hetan tratamentu iha sala izolamentu. No kazu ida seluk ho variante Delta, sidadaun Estranjeiru to’o Timor iha fulan Abril tinan 2021, depois deteta positivu pasiente ne’e evakua kedas ba izolamentu hodi hetan tratamentu.

Iha parte seluk, Kordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, iha Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK), Doutor Rui Maria de Araújo hateten laboratoriu kopera ho Doherty Institute Melbourne Australia ho apoia husi Menzies halo teste genotipagem ba Covid-19 nia swab positivu sira hodi buka tuir evidensia husi variante foun nian.

Nia dehan rezultado preliminariu husi teste lubuk ida ne’ebe foin lalais ne’e, hatudu iha kazu ida maka hetan variante Delta Covid-19, ne’ebe diagnostikadu husi ema ida viagem fila mai Timor-Leste iha loron 22 fulan Abril tinan 2021, no sidadaun ne’e hela iha kuarentina.

“Individu ne’e nafatin hela iha izolamentu no konsege trata ho prekausaun kontrolu infesaun nian ne’ebe mak apropriadu. Laiha evidensia ba transmisaun adisional husi Covid-19 nia variante Delta ida ne’e iha komunidade,” nia hateten.

Nia hateten oras ne’e dadaun transmisaun husi Covid-19 nia variante Delta kontinua iha nasaun barak iha mundu tomak, signifika nafatin iha risku transmisaun variante Delta ba komunidade iha Timor-Leste tanba ne’e servisu triage no teste sei lao nafatin.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04