Quinta, Setembro 23, 2021
Total visitors: 578526

Diretor Kliniku, Iha Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), Doutor Flavio Brandao hateten sira hare hela kondisaun intermus rekursu humanu atu re-ativa atendimentu operasaun ba pasiente sira ne’ebe planiadu ona husi mediku sira, maibe ho propagasaun surtu Covid-19 la realiza tanba aplikasaun serka sanitaria no konfinamentu obrigatoriu.

Diretor Kliniku, Iha Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), Doutor Flavio Brandao hateten sira hare hela kondisaun intermus rekursu humanu atu re-ativa atendimentu operasaun ba pasiente sira ne’ebe planiadu ona husi mediku sira.

Nia salienta sira hare hela kondisaun ruma, liu-liu rekursu humanu atu bele hahu halo fali operasaun ba pasiente sira ne’ebe presiza halo operasaun.

“Iha tempu Covid-19 ne’e, operasaun ita halao hela maibe ba kazu sira emergensia deit. Entau agora ita hare fali hodi re-ativa atendimentu ba kazu sira ne’ebe planeadu, maibe ita sei ajusta hela situasaun ruma sobre rekursu humanu tanba rekursu balun ita koloka iha Vera Cruz,” nia hateten iha servisu fatin Bidau, Dili.

Nia hateten iha fulan tolu ba kotuk taxa okupasaun kama iha enfermaria sira tun to’o 50%, maibe fulan Julho ne’e komesa sa’e fali ona to’o 80% tanba munisipio Dili la aplika ona konfinamentu obrigatorio.

Nia hatutan durante tinan hira ikus ne’e la identifika moras foun, maibe nafatin moras infesaun sei a’as no moras kronika lahadae’t sira hanesan stroke no kurasaun iha tendensia aumenta.

Nia informa profesional saúde ne’ebe kolokadu iha Vera Cruz hamutuk nain 30 resin, kompostu husi mediku espesialista, mediku jeral, enfermeiru no parteira. No sira halo rotativu hodi asegura funsionamentu iha HNGV no Vera Cruz nafatin lao.

Iha parte seluk, familia pasiente Mario Soares hateten sidadaun hotu tenke orgulho no apresia ho didikasaun profesional saúde sira nian tanba hasoru limitasaun oioin sira esforsu fo atendimentu nafatin ba ema hotu ne’ebe presiza kuidadu saúde.

“Ita tenke orgulho ho sira nia servisu. Ita hare akontese mos transmisaun Covid-19 iha hospital laran, maibe sira hakmatek nafatin fo atendimentu ba pasiente sira,” nia hateten

Nia konsente iha lacuna barak ne’ebe governu presiza hadia no meilhora atu bele fasilita sira servisu diak liu tan iha kualker sistuasaun ne’ebe nasaun enfrenta.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04