Quinta, Setembro 23, 2021
Total visitors: 578526

Ministra da Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo nafatin alerta ba populasaun grupo risku no elejivel sira atu hakbesik aan ba postu vasinasaun Covid-19 hodi simu vasina tanba virus ne’e nia karakter muda ona sai variante oioin no uniku meus atu proteze aan maka simu vasina kontra Covid-19.

Ministra da Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo nafatin alerta ba populasaun grupo risku no elejivel sira atu hakbesik aan ba postu vasinasaun Covid-19 hodi simu vasina.

Nia preokupa atividade barak komesa re-ativa hanesan eskola, maibe komunidade sira la kumpri protokolu prevensaun no lakohi simu vasina tanba situasaun sira ne’e lori risku ba populasaun tomak iha rai ida ne’e.

“Hodiseik ami lao hare nota hela ita nia ema kuaze la uza masker. Eskola sira komesa fali ona estudante sira la uza masker ne’e sai risku ba ita. Ita nia esperansa pelumenus komunidade sira simu vasina,” nia hateten bainhira partisipa lansamentu kampanha konjunta municipal ba vasinasaun Covid-19, iha ambitu selebrasaun loron saúde nasional iha kampu Suai, Covalima.

Nia dehan variante Covid-19 besik dadaun ona mai iha Timor-Leste, liu-liu munisipio frontera sira tanba ne’e governu muda estratejia atu hahu kampanha komprensivu iha munisipio frontera sira.

Nia hateten vasina deit sei la prevene propagasaun virus tanba ne’e ema hotu iha obrigasauna habelar informasaun ne’ebe loos no akuradu atu konvense individu ida-ida hatudu komportamentu ne’ebe diak no vontade kontribui ba luta hasoru surtu Covid-19.

Entretantu, Presidente Autoridade Munisipiu Covalima, Francisco de Andrade husu povu Covalima labele fiar informasaun falsu sira ne’ebe espailha iha publiku konaba vasinasaun, maibe enkoraja malu atu simu vasina tanba vasina maka bele proteze ita husu ameasa variante foun husi Covid-19.

Nia dehan faktu surtu Covid-19 tama iha teritorio nasional husi postu frontera munisipio Covalima nian tanba ne’e husu ema hotu simu vasina no kumpri medida prevensaun sira.

“Oras ne’e dadaun variante delta tama ona iha Indonesia, no ami akompanha televizaun Kupan sai ona zona mean tanba ne’e husu profesional saúde sira iha Covalima halo esforsu variante Deleta labele tama mai rai laran liu husi Suai tanba ita hotu hatene variante ne’e perigu liu,” nia hateten.

Iha parte seluk, Komadante Polisia Munisipio Covalima, Superintendente Antonio Maria de Sá hateten servisu operasaun iha frontera rigor liu tan atu trava propagasaun virus variante delta tama mai rai laran no atividade illegal sira.

“Ita kontinua fortifika rekursu sira hotu ho autoridade seguransa UPF, F-FDTL no maluk TNI sira iha sorin atu kontrola maximu iha frontera hodi evita movimentu ne’ebe bele lori variante Delta tama mai,” nia hateten.

Nia dehan loron hira liu ba, TNI sira kaptura no deporta fila sidadaun joven nain 15, ne’ebe hakat liu ba sorin atu sa’e sabuk artemasiais. No kazu ne’e prosesu ona iha tribunal.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04