Quinta, Setembro 23, 2021
Total visitors: 578526

Ministra da Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo hateten desde independensia iha tinan 2002, iha progressu barak ne’ebe halo liga ho prestasaun servisu saúde, maibe esforsu sira ne’e presiza intensifika liu tan atu atinji indikador sira, liu-liu taxa mortalidade inan no oan ne’ebe sei a’a, taxa malnutrisaun mos no problema saúde publika seluk tan.

Ministra da Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo hateten desde independensia iha tinan 2002, iha progressu barak ne’ebe halo liga ho prestasaun servisu saúde.

Nia salienta dadus peskiza sira hatudu iha redusaun ba taxa fertelidade, taxa mortalidade inan no oan no malnutrisaun, maibe nafatin konsidera a’as bazea ba estandarte Organizasaun Mundial Saúde nian.

“Hakarak hateten katak iha indikador balun ita konsege atinji, maibe ki’ik tebes. Ita tenke halo esforsu makas atu hadia, liu-liu iha parte malnutrisaun nian. Problema malnutrisaun entidade hotu tenke tau matan hahu husi setor agrikultura atu asegura aihan ba komunidade tanba bainhira aihan iha ona maka saúde sei fo hanoin aihan ne’ebe diak no nutriente ba labarik no inan isin rua sira,” nia hateten iha ambitu selebrasaun loron saúde nasional, iha kampu Suai Vila, munisipio Covalima.

Nia dehan servisu kontrolu moras hada’et, malaria no lepra iha tinan hira ba kotuk hatudu progressu signifikante tanba malaria tama iha faze eleminasaun no lepra elemina ona, maibe tinan kotuk kazu malaria no lepra rejistu a’as fali iha munisipiu balun.

Nia hatutan moras TBC sei sai nafatin problema saúde publika tanba servisu deteksaun kazu seidauk maximu kuaze 40% la konsege deteta kontinua transmite. No taxa mortalidade sei a’as kuaze ema nain 3 to’o 4 mak mate kada loron.

Nia hateten ba moras la hada’et, liu-liu moras cardiovascular no moras kronika seluk hanesan rins no kankru domina iha kazu transferensia moras ba rai liur, tanba ne’e presiza intervensaun komprensivu ba sensibilizasaun moris saúdavel no investe iha rekursu humanu area espesializasaun no sub espesializasaun inklui infrastruktura, ekipamentu mediku iha hospital nasional no referal sira.

Iha oportunidade ne’e nia dehan sira halo ona revizaun ba Planu Estrategiku Nasional Setor Saúde tinan 2011-2030, ne’ebe define prioridade hadia prestasaun kuidadu saúde hodi asegura kobertura universal no inklusivu, hadia sistema finansiamentu no jestaun rekursu finanseiru, humanu, logistika, ekipamentu mediku, infrastruktura. No kontinua esforsu sentraliza servisu ba iha munsipiu, haforsa kordenasaun entre instituisaun estado, asegura funsionamentu servisu autonomia medikamentu no ekipamentu saúde, servisu laboratoriu no estabelese parseiru servisu ho sosiedade sivil, setor privado sira atu konkritiza servisu hodi atinji vizaun timor oan saudavel iha Timor-Leste ida saúdavel.

Tuir dadus Peskiza Demografia no Saúde tinan 2016, taxa fertelidade iha 4.2% no taxa mortalidade labarik tinan lima mai kraik iha 41/1,000 labarik, taxa mortalidade inan iha 195/100,000 inan partu. No peskiza aihan no nutrisaun tinan 2020, hatudu taxa malnutrisaun ba labarik tinan lima mai kraik tipu reaes badak iha 47%, krekas iha 8.6%.

Iha parte seluk, Reprejentante Organizasaun Mundial Saúde (OMS), Dr. Arvind Mathur hateten desde independensia Timor-Leste halao ona progressu lubun ida iha setor saúde, liu-liu kontrolu no eleminasaun moras sira hanesan sarampu, rubella, malaria, maibe nafatin hasoru dezafiu oioin ba redusaun taxa mortalidade inan no oan, malnutrisaun no moras lahadae’t kronika sira.

Nia hateten iha mos progressu signifikante ida maka numeru profesional saúde aumenta no nafatin halao programa inovativu sira atu hasa’e kobertura saúde universal no inklusivu.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04