Domingo, Outubro 17, 2021
Total visitors: 584029

Ministra da Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo hateten 99% mortalidade husi 74 komulativu kazu mortalidade Covid-19 iha Timor-Leste seidauk simu vasina kontra Covid-19 no iha mos istoria moras seluk.

Ministra da Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo hateten 99% mortalidade husi 74 komulativu kazu mortalidade Covid-19 iha Timor-Leste seidauk simu vasina kontra Covid-19 no iha mos istoria moras seluk.

Nia salienta numeru kazu hospitalidade no mortalidade aumenta, wainhira Covid-19 variante Delta transmite iha komunidade, liu-liu iha munisipiu Dili.

“Agora ho variante seluk ne’e vasina dala rua mos balun sei moras tama iha hospital, maibe ita agradese sira simu vasina kompletu entau sira iha imunidade forte atu bele sobrevive. No dadus hatudu maluk sira ne’ebe mate iha hospital ne’e kuaze 99% la simu vasina,” nia hateten iha Bidau, Dili.

Nia hateten pontu devista saúde nian, ema ne’ebe simu ona vasina kompleta dose daruak mos iha posibilidade hetan infesaun tanba ne’e rekomenda ema hotu atu kumpri nafatin protokolu prevensaun sira hanesan uza maskara, distansia fisiku, asegura ijine liman, evita halibur malu.

Konaba efetividade vasina Sinovac no Astrazeneca, nia dehan vasina rua ne’e tama hotu iha lista Organizasaun Mundial Saúde (OMS) nian atu uza iha emergensia, signifika liu ona prosesu analiza ida ne’ebe naruk no prova duni vasina rua ne’e efetivu.

Iha oportunidade ne’e mos nia dehan situasaun agora governu hasai regras ema ne’ebe vasina kompleta ona daruak atu halo movimentu tenke swab teste, ne’e diak atu protese familia no komunidade tanba vasina dala rua la garantia livre husi infesaun.

Iha parte seluk, Diretora Executiva Organizasaun Movimentu Feto Foinsa’e Timor-Leste, Yasinta Lujina nia observasaun iha terenu nota katak estado halo esforsu tomak atu prevene transmisaun Covid-19 iha rai laran ho desizaun serka sanitaria no konfinamentu obrigatoriu, maibe kada loron numeru infesaun foun aumenta makas tanba sidadaun sira la kumpri desizaun no protokolu prevensaun sira ne’ebe fo sai husi saúde.

Nia dehan sidadaun sira la kumpri tanba desizaun sira ne’e hasai no implementasaun hamosu konfuzaun iha publiku hodi hamosu duvida konaba prezensa surtu Covid-19.

“Ita preokupa mak hamosu tan violensia entre komunidade no autoridade seguransa sira. Loos polisia sira implementa lei no orden ne’ebe hatun husi superior sira, maibe ho karakter hasoru sosiedade sira mos ladun diak entau hamosu violensia tanba ita observa mosu violensia entre komunidade no seguransa sira tan deit dezentendimentu ba politika hira ne’ebe governu foti,” nia hateten.

Nia informa antes ne’e governu deside sidadaun ne’ebe vasina kompletu dala rua livre halo movimentu iha teritorio nasional sein halo swab teste, maibe agora partikamente atu halo movimentu ema hotu tenke swab teste.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04