Domingo, Outubro 17, 2021
Total visitors: 584029

Diretur Servisu Administrasaun no Apoia, iha Laboratorio Nasional Saúde (LNS), Dr. Liborio da Costa Alves hateten hahu fulan Janeiru to’o loron 14 Setembru tinan 2021, laboratorio konsege rekolha reseita ho montante $310,117.40 ba kofre estado.

Diretur Servisu Administrasaun no Apoia, iha Laboratorio Nasional Saúde (LNS), Dr. Liborio da Costa Alves hateten hahu fulan Janeiru to’o loron 14 Setembru tinan 2021, laboratorio konsege rekolha reseita ho montante $310,117.40 ba kofre estado.

Nia salienta laboratoriu iha fonte reseita tolu mak teste tubercolouse nian, teste microbiologia, no teste Covid-19 nian tanba kobransa reseita sira ne’e bazea ba despasu ministeriu saúde No 006/2003 konaba tarifa teste sira no diploma ministerial konjunto No 34/MF-MS/IX/2020 konaba tarifa teste diagnostika SARS-CoV2 (Covid-19).

“Ita presiza halo revizaun ba tarifa sira tanba tarifa sira iha despasu ministeriu No 006/2003, ne’ebe ita uza halo kobransa durante ne’e la nesesita ona. Iha mudansa barak liu-liu kustu reajente ne’ebe karun, entau ita tenke adapta ho kustu sira ne’e hodi halo ajustamentu atu hetan tarifa ne’ebe diak,” nia hateten iha servisu fatin Bidau, Dili.

Nia dehan tipu analiza ne’ebe halo durante ne’e mak quimica klinika, urina, fezes, hematologia, microbiologia, imunologia no iha ona kapasidade atu halo mos toxicologia.

Nia hateten sira submete ona esbosu tarifa analiza laboratorio foun ba iha ministerio da saúde atu halo diskusaun no hetan aprovasaun hodi implementa tanba durante ne’e gastus ba servisu laboratorio bo’ot kompara ho reseita ne’ebe hetan.

Nia informa iha tinan 2020, sira konsege rekolha reseita ho montante $80,938.62 ba kofre estado hodi kontribui ba reseita nasional.

Iha parte seluk, Ministra da Saúde, Dra. Odete Maria Freitas Belo hateten governu ho apoia husi parseiru sira halo esforsu atu melhora no hasa’e kapasidade no kualidade servisu laboratoriu nian, liu-liu rekursu humanu no ekipamentu sira.

Nia rekonhese iha situasaun surtu Covid-19 ne’e laboratorio hetan apoia makas husi parseru sira intermus tekniku, logistika no rekursu humanu.

“Ita koalia konaba laboratorio ema barak hanoin reajente, makina no osan. Maibe makina no reajente sira ne’e sei labele halo buat ida, wainhira rekursu humanu laiha kualidade,” nia hateten.

Nia dehan iha situasaun surtu hanesan Covid-19, papel laboratorio importante tebes atu konvense mos publiku tanba ema hotu sei fiar ba rezultado ne’ebe laboratorio fo sai.

Nia hateten servisu laboratorio laos deit atu ajuda halo diagnosa, maibe halo mos peskiza ba baut hotu ne’ebe fo risku ba saúde publika.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04