Sexta, Janeiro 21, 2022

Presidente ekipa junta medika, iha Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), Mediku espesialista medisina interna Mateus Pinheiro hateten pasiente sira ne’ebe halo referral tratamentu iha rai liur barak liu sofre moras kankru ho tipu oioin no moras fuan tanba hospital rai laran seidauk iha kapasidade intermus rekursu fasilidade atu halo diagnostika proprio no tratamentu ba moras rua ne’e.

Presidente ekipa junta medika, iha Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), Mediku espesialista medisina interna Mateus Pinheiro hateten pasiente sira ne’ebe halo referral tratamentu iha rai liur barak liu sofre moras kankru ho tipu oioin no moras fuan.

Nia salienta tipu moras kankru ne’ebe durante ne’e haruka ba rai liur mak kankru susun, kankru tiroid, kankru tee oan, kankru serviks, kankru ran, kankru ruin. No kazu kurasaun nian hanesan problema valvula no reumatika fuan, ne’ebe presiza halo operasaun tau kadeli.

“Pasiente mai ho kondisaun diak hela, maibe ita laiha kapasidade intermus rekursu atu diagnosa ema ne’e ho serteja no laiha rekursu humanu atu opera, entau ita haruka. Se it abele halo operasaun, maibe laiha fasilidade halo diagnosa serteja ita tenke haruka,” nia hateten iha servisu fatin Bidau, Dili.

Nia dehan iha kriteria principal rua ne’ebe sai sasukat ba ekipa atu halo aprovasaun ba kazu ida mak laiha rekursu fasilidade no rekrusu humanu, no iha posibilidade bo’ot ba pasiente atu rekupera tanba ne’e laos kazu hotu haruka ba rai liur.

Nia hateten iha kazu balun ne’ebe mai ho stadium avansadu, liu-liu kankru estadium hat mak sei labele halo referral tanba kankru hada’et ona ba orgaun seluk.

Nia hatutan hospital nasional iha ona mediku oncologista nain rua, patologista nain ida no infrastruktura minimu atu halo atendimentu ba kazu sira, ne’ebe presiza teste histopatologia, maibe seidauk iha reajente atu bele halo teste.

Iha oportunidade ne’e nia rekomenda ba governu, liu-liu ministerio da saúde atu investe iha asaun prevensaun nian no tratamentu tanba prevalensia moras lahada’et aumenta makas, liu-liu moras kankru, diabetes, stroke no fuan. No ema barak mak lakon ona vida.

Nia infoma hahu fulan Julho tinan 2020, ate fulan outubro tinan 2021, sira aprova ona pasiente hamutuk nain 130 resin ba halo tratamentu iha Indonesia no Singapura.

Iha parte seluk, Vice Ministru da Saúde, Bonifacio Maucoli dos Reis hateten governu fo prioridade atu estabelese sentru cardiologia no oncologia tanba ne’e tinan 2021, governu aloka ona osan $800 mil hodi sosa ekipamentu mediku ba cardiologia nian inklui makina Cathlab, maibe osan ne’e uza fali hodi selu kustu tratamentu pasiente sira nian iha rai liur.

Nia salienta sira halo proposta ba ministerio finansas atu asesu ba fundu kontijensia ho montante $6.5 miloens atu halo pagamentu ba dividas sira iha rai liur, maibe resposta husi ministerio finansas husu atu halo exersisio internal tanba ne’e orsamentu ne’ebe preve ba sosa makina cathlab uza tiha fali hodi selu dividas sira.

“Ministerio da saúde kontratu ho iHEAL Medical Center atu lori ekipamentu sira ne’e mai, entau ekipamentu balun to’o tiha ona iha hospital nasional. Agora hein ekipa sei mai halo instalasaun ba klinika kurasaun nian. Ba faze segundu diskusaun ita hakarak atu hola tan akordu lori tan cathlab, nune’e ita bele iha operasaun klinika, liu-liu sira ne’ebe ho problema fuan bele monta ona rin sira iha nasional, maibe ita hatene foin dadaun ne’e ita iha problema orsamentu,” nia hateten iha servisu fatin Kaikoli, Dili.

Nia hateten sira sei defende orsamentu ne’ebe alokadu ba sosa cathlab, liu-liu husu atu iha asesu ba fundu kontijensia hodi sosa ekipamentu ida ne’e atu hahu ona instalasaun servisu cardiologia iha hospital nasional iha tinan oin.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04