Sexta, Janeiro 21, 2022

Membru Parlamentu (MP), Deputado Adriano do Nascimento bolu atensaun ba governu liu husi ministerio da saúde atu orienta servisu prevensaun ba moras sira relasiona ho udan monu rai, liu-liu moras dengue tanba kada tinan numeru morbilidade a’as.

Membru Parlamentu (MP), Deputado Adriano do Nascimento bolu atensaun ba governu liu husi ministerio da saúde atu orienta servisu prevensaun ba moras sira relasiona ho udan monu rai, liu-liu moras dengue.

“Governu tenke prepara kondisaun ba moras seluk hanesan dengue, laos dengue mosu tiha labarik sira ba hada iha hospital mak ita buka rega susuk. Entau antes udan monu rai diak liu ita rega lai dengue iha teritorio tomak, liu-liu iha Dili, Ermera, Manatutu, Suai ne’ebe sai fatin dengue nian ne’e ita rega kedas,” nia hateten iha plenaria.

Nia dehan governu alerta ona ba publiku konaba Lanina ne’ebe prediksaun mosu iha fulan Outubro tinan 2021 to’o tinan 2022, entau governu tenke prepara kondisaun sira atu responde ba situasaun ida ne’e tanba Lanina mai laos estraga deit uma, sasan, maibe lori mos moras oioin ne’ebe afeta saúde publika ema nian.

Nia preokupa ho predikasaun konaba klima ne’ebe mosu iha rai laran tanba familia barak ne’ebe sai vitima ba dezastre naturais iha loron 4 fulan Abril tinan 2021, sei hela nafatin iha sentru evakuasaun sira.

Iha parte seluk, Diretora Jeral Prestasaun Servisu Saúde, iha ministerio da saúde, Doutora Odete da Silva Viegas hateten propagasaun Covid-19 afeta tebes servisu kuidadu saúde, maibe profesional saúde sira hotu halo esforsu atu asegura servisu regular sira iha sentru saúde komunitaria sira.

“Profesional saúde sira halao servisu nafatin atende ba tratamentu Covid-19, vasinasaun no moras esensial sira hotu, maibe nafatin husu populasaun no komunidade sira kuandu moras hakbesik aan ba sentru saúde tanba dala barak ho tauk ba Covid-19 atu swab sira ignora fasilidade saúde bele hetan moras todan iha uma to’o lakon vida,” nia hateten.

Nia dehan papel komunidade nian importante tebes iha servisu prevensaun moras tanba ne’e tenke hola responsabilidade atu halo asaun preventive ba moras sira ne’ebe mosu iha tempu udan hanesan dengue, infesaun respiratoriu aguda, moras kulit, tee ben no seluk tan.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04