Segunda, Junho 24, 2024
Total visitors: 766366

Xefe departamentu Banku Sangue, iha Hospital Nasionál Guido Valdares (HNGV), Doutór Claudio Quintão hateten dadaun ne’e servisu transfusaun raan 75% kontribui husi familia pasiente sira tanba ne’e stok raan la stavel atu responde ba demanda raan ne’ebé kada loron aumenta.

Xefe departamentu Banku Sangue, iha Hospital Nasionál Guido Valdares (HNGV), Doutór Claudio Quintão hateten dadaun ne’e servisu transfusaun raan 75% kontribui husi familia pasiente sira tanba ne’e stok raan la stavel atu responde ba demanda raan ne’ebé kada loron aumenta.

Nia dehan iha fulan Outubro laiha atividade doasaun voluntariu movel husi institusaun sira tanba ne’e stoke raan menus obrigadu familia tenke apoia hodi salva pasiente sira nia vida.

“Durante 24 oras nia laran ita atende pasiente nain 20 resin iha hospital nasionál presiza halo transfusaun ran. Entau ami nafatin husu apoia husi parte hotu-hotu tantu organizasaun, institusaun no individu ida-ida mai halo karidade bo’ot ida liu husi fo ran. Ita sai heroi ho ran turuk ida bele salva ema ida nia vida,” nia hateten iha servisu fatin Bidau, Dili.

Nia hateten sira halo ona aproximasaun ho institusaun no organizasaun oioin ne’ebé durante ne’e halo doasaun. Maibe sira seidauk iha tempu tanba ne’e karik iha fulan Novembru nia laran.

Nia hatutan sira iha lista doasaun voluntariu individu hamutuk 200 resin, maibe barak liu preokupa ho servisu tanba ne’e la ativu halo doasaun rutina.

Nia informa atendimentu transfusaun raan ne’ebé sira oferese laos deit ba pasiente sira ne’ebé baixa iha hospital nasionál, maibe ba hospital referal sira hotu inklui klinika privadu sira.

Iha parte seluk, Membru Komisaun F asuntu Saúde, Seguransa Sosial no Igualidade, Deputada Luisa Taeki hateten Ministeriu Saúde tenke hare ona statutu Banku Sangue nian atu bele halo servisu maximu hodi responde ba demanda iha hospitais sira.

“Ita hakarak baut ida ne’ebé sufisiente no iha kualidade hodi atende ita nia pasiente sira tanba dalaruma ita iha ema maibe sasan laiha mos labele halo buat ida no iha sasan no ema aimoruk laiha mos labele halo buat ida,” nia hateten.

Nia dehan servisu transfusaun raan ne’e importante tebes, maibe raan labele sosa tanba ne’e importante fo edukasaun ba komunidade hodi hasa’e konsiensia ema hotu-hotu nian no kria kondisaun servisu ne’ebé adekuadu no seguru atu ema bele sente seguru halo doasaun ran hodi asegura stok ran stavel iha banku responde ba nesesidade.