Domingo, Julho 14, 2024

Moras ispa sei kondisaun saude dominante iha SCS ho numeru 17413 husi fulan Julho to’o otubru 2011, tanba komunidade menus konsensia atu hamos ambiente.Moras ISPA (Infeksaun Sistema Respiratoriu) sei kondisaun saude dominante iha Centru Saude Comoro (SCS) ho numeru 17413 kazu rejistadu husi fulan Julho to’o  Otubru 2011 tanba komunidade menus  konsensia atu hamos abiente.
Kondisaun ISPA laos deit rejistu aas iha CSC deit maibe iha Hospital Nasional Guido Valadares (HNGV) no klinika privado sira iha cidade laran no moras ne’e afeta liu ba labarik sira.
“Tanba komunidade nia konsensia sei minimu tebes. Moto [Ministeriu] Saúde nian katak Saúde Iha Ita Nia Liman Rasik, entau alende halo tratamentu ba pasiente sira pesoal saúde mos halao promosaun, katak fo edukasaun, ba komunidade sira atu hado’ok aan husi moras. Maibe na realidade atitudi komunidade nian la iha mudansa katak soe foer arbiru deit hamosu moras oioin,” dehan Responsavel CSC Comoro, Abel dos Santos semana kotuk (8/11) iha CSC, Comoro, Dili.

Leia mais...

Susu ben kinur hanesan primeira linha defeza ba bebe sira bainhira moris tanba aumenta bebe nia sistema imune.Susu been kinur hanesan primeira linha defeza ba bebe sira bainhira moris tanba aumenta bebe nia sistema imune; no susu been kinur riku ho anti-bodi entau bele protese bebe husi infeksaun oioin iha futuru. Maibe kuandu bebe la hemu susu been kinur hosi inan wainhira moris, bainhira sae bo’ot iha futuru bele hetan problemas barak haneasan mal nutrisaun.
“Perigu liu mak inan sira fo susu-been formula, tanba susu been formula nia protein makas tebes kompara ho susu been inan nian, no bebe la tolera entau bebe bele muta, te’e been, kabun bubu. Ho ida ne’e inan sira fo fali be’e entau iha futuru bebe bele hetan mal nutrisaun tanba hahan ne’ebe nia hetan la sufisiente,” hateten Manajer Saude Labarik no Inan, Angelina Fernandes, foin dadauk (25/10) iha Ospital Nasional Guido Valadares (HNGV), iha Bidau, Dili.
Manajer Fernandes hatutan katak susu-been kinur laos fo benifisiu ba deit bebe maibe ba inan-aman no sosiedade hotu tanba bebe saúde diak familia forte. Benifisio ba bebe mak bebe la hetan moras tanba susu-been inan kompletu ho hahan ne’ebe ho nutrisaun diak no fasil atu absorve no livre  husi kontaminasaun no sei ajuda proteze bebe husi moras.

Leia mais...

Mediku baziku Cubanu hala’o primeiru graduasaun iha tinan 2010 agora dadaun iha nain sia mak MS aloka ba HNGV atu hasae sira nia kapasidade.Mediku Baziku  Cubanu Timor oan nain 18 ne’ebe halao  primeiru graduasaun iha tinan 2010 agora dadaun iha nain sia mak Rekursu Umanu Ministeriu Saude (MS) aloka ba iha Hospital Nasional Guido Valadares (HNGV) atu hasae sira nia kapasidade no kuinesementu kliniku diak liu iha area Pediatria, Medisina Interna, Anestesida, Sidrogia no Banku Urjensia.
“Sira laos pratika maibe sira servisu iha Hospital Nasional Guido Valadares nudar mediku baziku ho intensaun ami mos hakarak orienta sira atu kuinese diak liu tan area saude ne’ebe mensiona,” dehan Director Klinika HNGV, Aniceto Cardoso Barreto, semana kotuk (8/11) iha HNGV, Bidau, Dili.

Leia mais...

Tuir dadus hosi  Ministeriu Saude iha Timor Leste hosi abril 2003 to’o abril 2011 numeru ema afektadu ho Virus HIV/SIDA iha rai laran hatudu katak numeru feto aas liu mane.Tuir dadus hosi Ministerio Saúde (MS) iha Timor-Leste hosi Abril 2003 to’o Abril 2011 numero ema afektadu ho virus HIV/SIDA iha rai laran hatudu katak numero feto aas liu mane.
Numero pasientes konfirmadu ho moras HIV/SIDA iha rai laran hamutuk nain 228 ho pasientes ho idade tinan 25 to’o 44, kompostu husi feto hamutuk 116 no mane 112, fila fali ba persentajen feto 51 pursentu no mane 49 pursentu.
“Ita hanoin katak ita nia maluk feto sira sai hanesan iha grupo vuneravel” dehan Chefe Marta Abenia do Santos, (24/10), [Titulo no naran servisu fatin], Lahane, Dili.   
Chefe fos Santos hatutan tan katak MS indentifika maioria pasientes ho HIV/SIDA iha Distritus tolu; Dili, Bobonaro no Baucau.

Leia mais...