Portavoz Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL), Superientendente Xefe Arnaldo Araujo hateten, asidente trafiku no insidente ne’ebe akontese durante fulan sia (9) hahu husi fulan janeiro to’o setembro, rezulta ema nain 48 mak lakon ona sira nian vida.

Portavoz Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL), Superientendente Xefe Arnaldo Araujo hateten, asidente trafiku no insidente ne’ebe akontese durante fulan sia (9) hahu husi fulan janeiro to’o setembro, rezulta ema nain 48 mak lakon ona sira nian vida.

Nia dehan, asidente trafiku ne’ebe hamate ema nia vida ne’e maioria labarik minoridade, sira ne’ebe mak utiliza motor kik halai lakontrola ikus mai soke, insidente sira mak hanesan ema tara an no mate iha tanki laran.

“Durante fulan 9 nia laran tuir dados ne’ebe mak komando iha, asidente no insidente ne’e akontese no rezulta ona ema mate hamutuk nain 48,” nia hateten.

Nia dehan, total asidente trafiku no insidente ne’ebe mak akontese hamutuk 7,459 iha Timor laran tomak, husi ne’e mate nian 48, resto rezulta kanek, todan no kaman.

“Total mate nain 48 ita hare numero ne’e bo’ot tebes, kompara ho tinan kotuk no maioria ne’e labarik minoridade,” Portavoz PNTL Araujo hateten.

Tanba ne’e husu ba inan aman, tenke fo atensaun ba oan sira bainhira atu halo movimento tenke kontrola kondisaun motor nune’e mos labele konsumo alcohol mak viagem tanba akto sira ne’e mak kontribui ba asidente.

“Ita mos alerta ba motorista sira ne’ebe mak halo movimento, tenke respeita sinais tranzito ne’ebe mak monta ida dalan publiku. Ezemplo hanesan lampu mera mak ba lansado deit nune’e mos bele rezulta asidente,” Superientensente Xefe Arnaldo dehan.

Nia dehan, durante ne’e departamento tranzito nasional mos halo ona sosializasaun ba kondutor sira iha dalan publiku maibe kondutor sira mak la iha konsiensia hodi viola nafatin sinais iha dalan publiku.

Entretanto, motorista Floriano da Costa hateten asidente sira ne’ebe mak akontese, hodi rezulta maluk balun mate no mos balun tohar ne’e tanba hahalok ambisiojo ne’ebe mak sempre hatudo iha dalan publiku.

“Tuir lolos halo movimento iha dalan publiku ho motor ka kareta ne’e, atu labele hamosu asidente ne’e tenke utiliza ita nia konsiensia la’os arogansia hodi kontra sinais tranzito,” motorista Costa dehan.

Tanba ne’e nia husu ba belun kondutor sira, bainhira halo movimento ida dalan publiku labele preokupa ho telefone ka fuma, nune’e mos tenke respeita sinais tranzitu sira.