Terça, Março 09, 2021

Segundo Komandante Polisia Munisipio Dili, Superientendente Euclides Belo hateten, pasajeiros ka kondutor iha transporte publiku hanesan bemo taxi no bus, labele fuma tanba fuma iha laran ne’e perigu ba ema nia saude.

Segundo Komandante Polisia Munisipio Dili, Superientendente Euclides Belo hateten, pasajeiros ka kondutor iha transporte publiku hanesan bemo taxi no bus, labele fuma tanba fuma iha laran ne’e perigu ba ema nia saude.

Nia dehan, maske polisia seidauk bele foti medidas ne’ebe rigoroso, ba ema ne’ebe fuma iha transporte publiku maibe, wainhira polisia hetan, sei halo prensaun no halo edukasaun ba sira.

“Bainhira polisia hetan tanto pasageiro ka kondutor fuma iha transorte publiku, ita sei halo prensau no lori nia mai komando polisia munisipio Dili halo eduka nian,” Superientendente Belo hateten.

Nia dehan, durante implementasaun bandu fuma iha transporte publiku ne’e parte polisia kontrola no halo sosializasaun deit, maibe sosializasaun ne’e kuaze tinan ona, maibe pasajerio ka kondutor sira kuntinua fuma.

“Dadaun ne’e ita nia tranzito sira ita destaka iha fatin-fatin hodi kontrola aktu sira ne’e, atu bele garante ema nia saude diak nafatin bainhira halo movimento iha transporte publiku,” nia informa.

Tanba ne’e nia dehan, banhira halo movimento ho transporte publiku ne’e labele fuma, tanba ema ne’ebe mak asesu ba tranaporte publiku ne’e ho kondisaun la hanesan balun bele moras nune’e mos inan feto balun ne’ebe mak gravida mos asesu hotu tanba ne’e perigu tebes.

Entertanto, pasageira Jesica Fereira hateten, perigojo tebes fuma iha transporte publiku tanba ne’e moras bele daet no kona ema lalais tanba tabaku nia sura sai la diak, ema sira iha kareta laran simu fali.

“Liu-liu ba inan isin rua sa’e bemo hamutuk ho ema sira ne’ebe fuma. Ne’e risku tebes ba bebe iha inan nia kanotak,” pasageira Fereira hateten.

Tanba ne’e nia husu ba parte relevante tenke atu atensaun ba situasaun ida ne’e ho diak nune’e bele prevene ema fuma iha transporte publiku atu labele estraga ema seluk nia saude.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04