Terça, Janeiro 19, 2021
Total visitors: 543636

Komandante Tranzito Nasional Superientendente, Joao Belo Dos Reis hateten multa hotu ne’ebe mak polisia aplika ba motorista sira bainhira viola kodigo estrada tenke selu iha banku la’os selu direta ba membru polisia sira iha tereno no kuando selu iha tereno ne’e konsidera subornu no korupsaun.

Komandante Tranzito Nasional Superientendente, Joao Belo Dos Reis hateten multa hotu ne’ebe mak polisia aplika ba motorista sira bainhira viola kodigo estrada tenke selu iha banku la’os selu direta ba membru polisia sira iha tereno no kuando selu iha tereno ne’e konsidera subornu no korupsaun.

“Tanba ne’e ita husu ba komunidade sira karik identifka membro polisa tranzito balun ne’ebe mak simu osan ka husu ona iha tereno tenke hato’o keixa mai komando hodi bele prosesu,” nia hateten.

Tanba ne’e nia dehan, la iha multa ida ne’ebe mak selu direta ba polisia iha tereno, maibe tenke selu iha banku depois bele foti fali viatura ne’ebe mak polisia prende ona no asegura hela iha komando polisia sira.

“Bainhira motorista sira selu direita ba membro sira iha tereno ne’e konsidera ita nia membro sira pratika subornu no korupsaun,” Komandante Reis hateten.

Tanba ne’e nia dehan, komunidade nia koperasaun atu bele hato’o keixa bainhira hare membro polisia tranzito balun husu osan direta iha tereno bainhira halo operasaun ka cek point sira.

Entretanto, motorista ho inisial TS hateten nia mos sai ona vitima ba hahalok korupsaun ne’ebe mak halo husi membro polisia tranzito balun ne’ebe mak destaka iha kapital Dili laran.

“Iha momento ne’eba hau hanoin lampu avaria tiha maibe la’e, hau foin ultrasa iha lampu la konsegue tanba membro tranzito ida hapara tiha hau nia movimento, no haruka hau selu $20,” nia hateten.

Nia dehan, tuir lolos ne’ebe membro tranzito sira labele halo hanesan ne’e ba povu, sira tenke serviso tuir orientasaun hodi servi povu iha nasaun la’os halo fali korupsaun.

“Ita hare membro tranzito sira halo serviso la’o ses husi orientasaun ne’ebe mak komando hatun tanba sira kuntinua halo kobransa ilegal ba motorista iha dalan publiku bainhira kontra sinais sira, no la selu iha banku,” nia salienta.

Tanba ne’e nia husu ba komandante kontrola membro sira nebe’e halo aktividade operasaun iha tereno labele husu osan direta ba motorista sira, tenke serviso tuir lei haruka.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04