Segunda, Janeiro 25, 2021
Total visitors: 544459

Polisia Komando Munisipio Dili kaptura no detein ona sidadaun ho inisial MA ne’ebe mak faan figetis ilegal iha Dili laran relasionado ho festa natal no tinan foun.

Segundo Komandante Munisipio Dili, Superientendente Euclides Belo hateten, sidadaun ne’ebe mak faan figetis ne’e polisia kaptura tanba la iha rekonhesimento husi governo liu-liu parte seguransa no defesa.

Segundo Komandante Munisipio Dili, Superientendente Euclides Belo hateten, sidadaun ne’ebe mak faan figetis ne’e polisia kaptura tanba la iha rekonhesimento husi governo liu-liu parte seguransa no defesa.

“Sidadaun ne’ebe faan figetis ilegal ne’e ita kaptura iha suku Bairu-Pite, Aldeia Rai Nain, no detein ona 72 oras depois intrega ba tribunal hodi hein prosesu primeiro interogatorio,” nia informa.

Nia dehan, sidadaun ne’e kaptura husi operasaun ne’ebe mak realiza husi Autoridade Lokal, membro Konselhu Polisiamento Komunitario (KPK) inklui ekipa operasaun PNTL Munisipio Dili nian.

Tanba ne’e nia dehan, operasaun ba figtis ilegal ne’e sei kuntinua tanba kuando kaptura ona sidadaun ida ne’e seluk sei iha no subar hela.

“Ita fiar katak involve iha aktu faan figetis ilegal ne’e la’os ema ida mesak maibe ekipa, imi atu subar to’o ne’ebe mos polisia sei buka tuir,” nia informa.

Alende ne’e nia informa tan katak, iha kapturasaun ba sidadaun ne’e polisia halo mos prensaun ba figetis ho medida 8 chut no evidensia hirak ne’e asegura ona.

“Ita la tolera faan figetis ilegal tanba bele fo perigo ba ema nia vida liu-liu ema sira ne’ebe mak moras fuan,” nia hateten.

Tanba ne’e nia dehan, operasaun ba figetis la’o nafatin, atu nune’e komunidade sira bele kumpri lei se mak la kumpri polisia sei foti medida.

Entretanto Komunidade Filomena de Jesus hateten, komesa dia 1 dezembro ne’e kalan-kalan sempre rona fugetis lian iha bairo sira.

Nia dehan, tuir lolos ne’e figetis ne’e bele sunu deit iha loron hanesan 24 kalan, no mos iha dia 31 kalan tinan tuan no foun troka malu nian.

“Ita husu mos polisia atu bele deside loron ne’ebe mak bele sunu figetis no ema se mak merese duni atu faan figetis ne’e atu nune’e ema hotu bele hatene nune’e mso labele hamrik mai ida-idak halo ninian,” nia husu.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04