Sábado, Fevereiro 27, 2021
Total visitors: 550453

Selebrasaun festa Natal Tinan Foun foin lais polisia komando munisipio Dili rejisto kazu hamutuk 50 ne’ebe akontese no komete husi juventude sira tanba konsumu alcohol.

Komandante Polisia Munisipio Dili, Superientendente Xefe Henrique da Costa hateten, seguransa ba festa natan tinan foun ne’e la’o kontrolado, maske akontese kazu balun maibe polisia atua kedan.

Komandante Polisia Munisipio Dili, Superientendente Xefe Henrique da Costa hateten, seguransa ba festa natan tinan foun ne’e la’o kontrolado, maske akontese kazu balun maibe polisia atua kedan.

“Natal tinan foun ne’e ita rejisto kazu hamutuk 50 ne’ebe akontese iha Dili laran,” Komandante Superientendente Xefe Costa dehan.

Nia dehan, husi numero total ne’e maioria husi posto Dom Aleixo kuaze 30, seluk husi husi posto Cristo Rei no Metinaru.

“Kazu sira ne’e ita halo kedan atuasaun depois kaptura autor sira hodi halo identifikasaun no submete ba sela detensaun nian,” nia informa.

Maibe nia dehan, autor hira ne’e oras ne’e dadaun polisia husik livre ona tanba halo identifikasaun katak lanu mak hodi provoka malu.

Alende ne’e nia dehan, konaba asidente trafiku rejisto hamutuk 14 maibe mate la iha.

Entretanto Xefe Suku Kaikoli Hipolito Sarmento hateten, festa natal tinan foun ne’e iha suku laran la iha problema komunidade hotu hakmatek iha nia uma hodi asiste misa husi televizaun no raido tuir regras ne’ebe mak fo sai ona.

Nia dehan, agradese tebes tanba Suku Kaikoli tinan ne’e la hanesan tinan sira ne’ebe mak liu ona kuando natal tinan foun ne’e sempre akontese konflito no dala ruma komunidade balun labele ba asiste misa tanba tauk.

“Ita nia polisia sira mos fo seguransa masimo ba komunidade tomak iha Dili laran atu liu-liu ba juventude sira atu labele hemu lanu hodi halo problema,” Xefe Suku Sarmento Saliente.

Tanba ne’e agradese tebes ba serviso makas husi parte seguransa sira liu-liu polisia no FALINTIL- Forsa Defesa (F-FDTL) ne’ebe mak serviso apoio malu hodi garante seguransa hodi halo Dili hakmatek no seguru iha festa natal tinan foun 2020-2021 nian.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04