Sábado, Junho 19, 2021

Durante fulan Abril nia laran, Unidade Polisia Fronteira (UPF) PNTL nian, kaptura sidadaun nain 19 ne’ebe tenta tama teritoriu nasional liu husi fronteira terreste liu husi dalan ilegal.

Vise Ministru Interior Antonio Armindo hateten, hahu husi fulan fevreiro no marsu ne’e movimentu ilegal la rejistu tanba, seguransa iha liña fronteira metin.

Vise Ministru Interior Antonio Armindo hateten, hahu husi fulan fevreiro no marsu ne’e movimentu ilegal la rejistu tanba, seguransa iha liña fronteira metin.

“Maibe iha fulan Abril ne’e ita nia Unidade Patrolimentu Fronteira (UPF) foin mak kaptura sidadaun nasional hamutuk nain 19 ne’ebe tenta tama mai Timor liu husi dalan ilegal,” Vise MI Armindo hateten iha servisu fatin Vila-Verde Dili.

Nia dehan, sidadaun nain 19 ne’ebe mak sira kaptura ne’e submete ona ba ministeriu saude hodi halo teste swab no dadaun ne’e sira hela iha kuarentena Mota Ain.

“Dadaun ne’e movimetu ilegal iha fronteira ita hare reduz ona no la akontese hanesan tinan kotuk,” nia dehan.

Alende ne’e nia dehan, aktividade merkadoria iha fronteira la’o normal autoriza tama iha segunda no sai iha loron kuarta kada semana.

Entretantu, Komandante Unidade Patrolimentu Fronteira (UPF), Superientendente Joao Sancio dos Reis hateten, iha fulan Abril ne’e UPF kaptura sidadaun nasional hamutuk 19 ne’ebe mak tama ilegal mai teritoriu nasional liu husi fronteira ilegal Tunubibi nian.

“Maibe sira la konsege tanba hetan kapturasaun husi ekipa patrulhamentu no hodi kedan mai submete ba kuarentena durante 14 dais tuir protokolu ministeriu saude nain,” nia dehan via WhatsApp.

Alende ne’e nia dehan, iha fulan Maio ne’e UPF foin kaptura tan movimentu ilegal ida iha fronteira Mota Masin nain no submete kedan ba kuarentena.

“Dadaun ne’e ita nafatin aperta metin seguransa iha fronteira terestre entre Timor-Leste no Indonezia hodi evita movimentu ilegal,” nia salienta.

Nia informa tan katak dadaun ne’e UPF servisu hamutuk ho autoridade lokal no komandu polisia iha munisipiu fronteriza sira hodi apoio kontrola movimentu ilegal.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04