Quinta, Setembro 23, 2021
Total visitors: 578526

Komandu Polisia Munisipiu Dili rejistu kazu krimi ne'e akontese iha kapital Dili laran durante fulan Maio hamutuk 151.

Komandante Polisia Munisipiu Dili, Superientendente Xefe Henrique da Costa, hateten kazu krimi ne'ebe mak komandu rejista ne'e kauza hosi konsumu alkohol ikus mai lakontrola an no mosu krimi.

Komandante Polisia Munisipiu Dili, Superientendente Xefe Henrique da Costa, hateten kazu krimi ne'ebe mak komandu rejista ne'e kauza hosi konsumu alkohol ikus mai lakontrola an no mosu krimi.

"Durante fulan Maiu ne'e kazu krimi ne'ebe akontese iha kapital Dili hamutuk 151," Komandante Dili Superientendente Xefe Costa hateten.

Nia dehan, husi kazu krimi sira ne'e rejistu ne'e maioria akontese iha area Dom Aleixu nian, tuir fali mak area Nain Feto no autor ba kazu krimi sira ne'e submete ona ba prosesu.

"Autor sira ita submete ona ba prosesu, balun aplika Termu Identidade Rezidenzia (TIR), balun iha ona prizaun preventiva," nia informa.

Tanba ne'e nia husu ba komunidade sira katak iha situasaun serka sanitaria ne'e ida-idak hakmatek iha uma hodi halo prevensaun ba transmisaun Covid-19 laos sai hodi halo krimi.

"Iha serka sanitaria mos ami nafatin halao ami nia knar, ema sira ne'ebe halo krimi ami kaptura no submete ba prosesu nune'e nia bele responsabilidade ba aktu krimi ne'ebe nia hali," nia salienta.

Entretantu, Diretor Ezekutivu Fundasaun Mahein (FM), Joao Almeida, hateten kazu krimi kuntinua aas iha serka sanitaria tanba operasaun polisia nian foka liu ba prevensaun Covid-19 no haluhan knar lolos polisia nian.

"Polisia iha operasaun labele fo prioridade deit ba prevensaun no sosializasaun ba Covid maibe tenke tau prioridade mos ba prevene aktu krimi," FM Almeida hateten.

Nia dehan, iha serka sanitaria polisia la halo prevensaun ba konflitu, iha momentu ne'e kriminozu uza oportunidade hodi asaun krimi.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04