Quinta, Setembro 23, 2021
Total visitors: 578526

Governu liu husi Ministeriu Interior (MI) hasai ona despaixu numeru 084/MI/VII/2021 hodi taka provizoriu fronteira terestre Mota-Ain durante semana rua hodi evita riskupropagasaun variante foun Delta tanba fo perigu tebes ba ema nia vida iha Timor-Leste.

Vise Ministru MI, Antonio Armindo, hateten dezisaun ne’ebe mak governu foti relasiona ho variante delta ne’ebe mak kada loron rejistu makas iha nasaun vizinu Indonezia no balun lakon ona vida.

Vise Ministru MI, Antonio Armindo, hateten dezisaun ne’ebe mak governu foti relasiona ho variante delta ne’ebe mak kada loron rejistu makas iha nasaun vizinu Indonezia no balun lakon ona vida.

“Ita lakoi variante foun ne’e atu tama mai Timor ho nune’e governu desidi no hasai ona despaxu hodi taka provizoriu fronteira terestre durante semana rua hahu husi dia 10 de julhu to’o 24 julhu 2021,” Vise MI Armindo hateten.

Nia dehan, variante delta foun ne’e perigosu tebes ba ema nia vida tanba ne’e governu taka provisoria fronteira hodi limite movimentu internasional sira.

“Ita taka ona fronteira, ita mos tenke asegura metin movimentu ilegal no ita mos husu mak komunidade sira ne’ebe hela besik iha fronteira atu labele halo movimentu ilegal nune’e labele kuntribui ba transmisaun variante foun ne’e mai Timor,” nia saliente.

Alende ne’e nia dehan, konaba aktividade merkadoria iha fronteira hanesan transaksaun nesesidade bazika kuntinua kada semana iha loron segunda no kuarta livre hahu husi oras 09:00 to’o tuku 1:00 oras meudia nian.

“Konaba sirkulasaun internasional ita autoriza deit tama bainhira iha razaun fundamental ba interese publiku no apoiu humanitarian. Fora husi ne’e la iha,” nia hateten.

Iha parte seluk Deputadu Parlamentu Nasional Mariano Asnami Sabino hateten, atu halo prevensaun ba variante foun delta diak liu taka total fronteira terestre no aero, reforsa segurasa hodi kontrolu fronteira ilegal 74 iha munisipiu Bobonaru, Covalima no Oesucce.

“Se ita taka deit fronteira terrestre, aero la taka ne’e hanesan deit, ita kuntinua bolu variante foun ne’e mai buras iha Timor, hanesan tinan kotuk Covid-19 tama primeiru iha Timor,” Deputadu Asnami hateten.

Tanba ne’e nia dehan, karik govenu hasai despaixu hodi taka fronteira terestre tenke taka mos fronteira aero, tanba sirkulasaun internasional sira mak importa virus sira ne’e mai Timor ikus maibe Timoroan vitima ba nafatin.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04