Domingo, Outubro 17, 2021
Total visitors: 584029

Xefe Estadu Maior FALINTIL-Forsa Defesa Timor-Leste (F-FDTL), Tenente Jeneral Lere Anan Timur hateten FALINTIL ne'ebe reforma ne'e Estadu tenki fo duni apoiu hodi kria kondisaun diak ba sira.

Xefe Estadu Maior FALINTIL-Forsa Defesa Timor-Leste (F-FDTL), Tenente Jeneral Lere Anan Timur hateten FALINTIL ne'ebe reforma ne'e Estadu tenki fo duni apoiu hodi kria kondisaun diak ba sira.

"Ita nia estadu fo ona apoiu ba FALINTIL reformadu sira hamutuk 15 kada ema hetan $40,000 hodi konstrui hela fatin no hadia sira nia moris iha vida sivil," Tenente Jeneral Lere hateten.

Nia dehan, iha veteranu FALINTIL nain 35 mak luta durante 24 anos no fila mai kuntinua servisu iha instituisaun F-FDTL.

"Husi FALINTIL Veteranu 35 ne'e iha nain 15 mak hetan ona reforma hodi fila ba vida sivil no oras ne'e dadaun hela FALINTIL veteran hamutuk nain 20 mak sei kuntinua servisu iha instituisaun F-FDTL maibe idade mos tama ona ba reforma," nia informa.

Tanba ne'e nia hateten, sira ne'ebe mak mate ona, estadu fo apoiu ba nia sobrevivente sira no kria kondisaun diak duni ba sira liu husi konstrui hela fatin no buat seluk tan.

"Estadu tenke tau matan ba ami nune'e mos kria kondisaun diak ba ami nia oan sira nia futuru nune'e bele sai diak no prospero hodi hatutan ami nia historia ba nafatin," nia salienta.

Maibe nia dehan estadu no governu ida ne'e nia preokupasaun bo'ot laos deit ba FALINTL veteranu sira, maibe ba mos oan kiak no kbit laek sira tanba apoiu ne'e mak estadu fo ona maski oituan maibe nafatin agradese.

Entretantu Prezidente Konselhu Veteranus, Vidal de Jesus Riak Kleman, hateten orsamentu $40,000 ne'e apoiu kada veteranu hetan nia direitu hodi konstrui uma nune'e hadia sira nia moris iha vida sivil nian.

"Veteranu ne'ebe sai benefisiariu hamutuk 60, ne'e inkliu mos ho FALINTIL veteranu nain 15 ne'ebe mak foin reforma lalais no sira seluk ne'e luta durante 24 anos iha ai-laran," Riak Kleman dehan.

Tanba ne'e nia dehan, uma ne'e mak hetan apoiu orsamentu $40,000 husi governu oras ne'e dadaun balun finaliza ona kontrusaun no intrega ona ba veteranu benefisiariu sira no balun konstrusaun seidauk hotu no hein katak sei finaliza iha tempu badak nune'e sira bele utiliza ona.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04