Domingo, Outubro 17, 2021
Total visitors: 584029

Parlamentu Nasional (PN) lamenta ho implementasaun lei kodigu estrada lei numeru 6/2003 iha artigu 85 ne'ebe mak bandu transporta labarik ho idade 6 anos mai karaik ho motor, lei ne'e presija halo alterasaun tanba la relevante ho realidade povu Timor-Leste nian.

Membru PN, Deputada Maria Anjelica Ranjel, hateten dekretu lei numeru 6/2003 artigu 85 ne’ebe regula transporta labarik ho motorizada iha Timor-Leste seidauk nesesidade atu implementa.

Membru PN, Deputada Maria Anjelica Ranjel, hateten dekretu lei numeru 6/2003 artigu 85 ne’ebe regula transporta labarik ho motorizada iha Timor-Leste seidauk nesesidade atu implementa.

"Ita la aseita implementa lei ne'e tanba kondisaun no situasaun sosiedade Timor nian limitadu tebes no bainhira implementa lei kodigu estrada hodi bandu transporta labarin tinan 6 mai karaik ne'e lalori benefisiu ba povu," Deputada Ranjel hateten iha Plenaria PN nian.

Maibe nia dehan, implementasaun lei ne'e parte ida diak tanba labele akontese asidente ba labarik sira, maibe iha Timor-Leste seidauk tempu atu implementa.

"Ita la aseita atu Polisia Tranzitu implementa lei ne'e hodi aplika multa ba inan aman ne'ebe mak transporta oan ho motorizada," nia dehan.

Entretantu, Komandante Polisia Tranzitu Dili, Inspektor Xefe Domingos Gama Sarmento, hateten lei kodigu estrada ne'e laos lei foun, lei ne'e eziste kuaze tinan 18 ona maibe seidauk implementa hodi fo sansaun ba sidadaun sira ne'ebe tula labarik idade 6 anos mai karaik iha motorizada.

Nia dehan, tula labarik ho motor hodi halo sirkulasaun ne'e perigoju tebes ba labarik nia vida, tanba ne'e hamosu lei ne'e hodi proteje labarik husi asidente.

"Ami sei implementa lei ne'e hodi aplika multa hahu husi $6 too $12 bainhira hetan inan aman sira ne'ebe mak tula labarik ho motor," Inspektor Xefe Gama hateten iha servisu fatin Dili.

Alende ne'e nia dehan, situasaun komunidade hotu iha Timor-Leste utiliza motor, hodi tula oan sira ba eskola maibe ida ne'e lei ne'ebe promulga no vigora ona iha Timor-Leste no Polisia hanesan implementador aplika deit.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04