Domingo, Outubro 17, 2021
Total visitors: 584029

Durante implementasaun despaxu konjunta ho numeru 6/MKI /MI /2020 hodi regula sirkulasaun kareta kontentor, polisia halo ona aprensaun no aplika multa ba kareta kontentor 5 ne'ebe mak kontra regras.

Komandante Tranzitu Munisipiu Dili, Inspektor Xefe Domingos Sarmento Gama, hateten kareta kontentor ne'ebe mak polisia prende no aplika multa ne'e tanba sira halo sirkulasaun iha oras ne'ebe mak bandu sira halo movimentu.

Komandante Tranzitu Munisipiu Dili, Inspektor Xefe Domingos Sarmento Gama, hateten kareta kontentor ne'ebe mak polisia prende no aplika multa ne'e tanba sira halo sirkulasaun iha oras ne'ebe mak bandu sira halo movimentu.

Nia dehan, iha despaxu ne'e bandu kareta kontentor halo sirkulasaun hahu husi tuku 7:00 to'o tuku 9:00 iha dader, meudia hahu husi tuku 12:00 to'o tuku 2:00, lokraik hahu husi tuku 17:00 to'o tuku 21:00, fora husi oras ne'ebe la mensiona kareta kontentor sira bele movimentu.

"Maibe kareta kontentor 5 ne'ebe ita prende no aplika multa ne'e tanba kontra regras sirkulasaun, sira halo fali movimentu iha oras ne'ebe mak ita bandu ona," Inspektor Xefe Gama dehan iha Komandu Dili.

Nia dehan, kareta kontentor 5 ne'e polisia halo prensaun no asegura iha komandu munisipiu Dili no aplika multa hamutuk $75 dolar selu iha banku mak bele foti fali viatura refere.

"Ita hanesan inplementador lei husu ba kompanhia kareta kontentor sira tenke halo sirkulasaun bazeia ba despaxu ne'ebe mak implementa nune'e bainhira halo sirkulasaun labele hetan intervensaun husi parte seguransa," nia hateten.

Tanba ne'e husu mos ba governu liu-liu Ministeriu Transporte Telekonunikasaun atu husu atensaun ba kompanhia sira bele kumpri despaixu nune'e labele mosu engarafamentu iha dalan publiku sira.

Entretantu, Ministru Transporte no Telekomunikasaun, Jose Agustinho, hateten antes inplementa despaxu ne'e governu halo ona sosializasaun ba nain kompanhia sira atu bele kontrola sirkulasaun kontentor sira nian.

"Karik sira la kumpri Polisia hanesan orgaun implementador iha konpetensia tomak hodi aplika multa tuir despaxu ne'ebe mak inplementa hodi regula movimentu kontentor no kareta pezadu sira iha kapital Dili," Ministru MTT Agustinho hateten.

Tanba ne'e nia dehan, iha implementasaun regras ne'e la iha duvidas husi emprezariu sira tanba iha ona sosializasaun no konkordansia entre parte rua ne'e tanba ne'e kontra regras aplika multa, ema hotu moris iha lei nia okos no lei mak regula.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04