Segunda, Junho 24, 2024
Total visitors: 766366

Durante fulan abril 2024 nia laran Komandu Polísia Munisípiu Díli aprezenta ona kazu hamutuk 97 ba Ministériu Públiku hodi kontinua prosesu ba tribunal.

Durante fulan abril 2024 nia laran Komandu Polísia Munisípiu Díli aprezenta ona kazu hamutuk 97 ba Ministériu Públiku.

Komandante Polísia Munisípiu Díli, Superientendente Xefe Orlando Gomes, dehan iha fulan abril nia laran ne’e komandu rejistu kazu hamutuk 97 ne’ebé mak akontese iha kapital Díli kada loron.

Nia dehan, kazu 97 ne’e kompostu husi ofensa integridade simples 32, ameasa iha 16, no kazu frutu agravadu iha 12, no agresaun fizika 37 no kazu hirak ne’e maioria akontese iha postu administrativu Dom Aleixo.

“Kazu 97 ne’ebé ita rejistu, aprezenta hotu ona ba Ministériu Públiku hodi kontinua prosesu ba tribunal,” Komandante Superientendente Xefe Gomes dehan.

Nia dehan, kazu sira ne’ebe rejistu ne’e kauza husi alkohol no balun mai husi eransa hodi hamosu krime, nomos liga ho numeru dezempregu ne’ebe mak kontinuas aas iha Timor-Leste.

“Kazu sira ne’ebé kontinua aas ne’e mós fatór kontribuitor ida mós husi númeru dezempregu ne’ebé mak dadaun ne’e Timor-Leste iha,” nia salienta iha knaar fatin Kaikoli, Díli.

Nia haktuir polísia nafatin hala’o nia knaar hodi halo patrollamentu no garante seguransa ba komunidade sira iha kapital Díli, nune’e mós kontinua hametin paz no estabilidade.

“Ami husu ba joven sira tenke kria paz no estabilidade iha suku no bairu, tanba bainhira imi halo krime ami nu’udar autoridade seguransa sei la tolera no sei lori ba prosesu tuir lei,” nia informa.

Entretantu, Diretor Ezekutivu Fundasaun Mahein (FM) Nelson Belo dehan, autor ba kazu krime sira iha Díli laran polísia tenke halo nia knaar hodi buka tuir no kaptura hodi halo prosesu, se lae autór sira sei kontinua halo krime no halo ema seluk la seguru.

“Ita haree durante ne’e polísia nia servisu susesu, tanba konsegue halo prevensaun ba aktu kriminal sira, nune’e mós halo prosesu ba kazu sira ne’ebé akontese ne’e, ba Ministériu Públiku no tribunal,” nia dehan.

Diretór Nelson husu polísia, nafatin halo nia misaun tuir lei no labele tolera kriminozu sira hodi moris livre iha liur, maibé tenke halo prosesu hodi responsabilidade ba aktu krime ne’ebé mak sira halo.