Segunda, Junho 24, 2024
Total visitors: 766366

Fundasaun Mahein (FM) konsidera, Servisu Nasional Intelijénsia (SNI) seidauk iha prosedimentu legál kona-ba utilizasaun arma de fogu iha atividade diária nian.

Fundasaun Mahein (FM) konsidera, Servisu Nasional Intelijénsia (SNI) seidauk iha prosedimentu legál kona-ba utilizasaun arma de fogu iha atividade diária nian.

Diretór Ezekutivu FM, Nelson Belo, dehan ligadu ho kazu alega membru F-FDTL ne'ebé destaka iha SNI ne'ebé utiliza arma iha Aldeia Wataba, suku Beiseuk Postu Admistrativu Tilomar, Munisípiu Covalima, karik prova faktus los, konsidera ne'e krime tenke prosesu tuir lei.

"Servisu Nasional Intelijénsia la iha prosedimentu legál hodi autoriza sira utiliza arma,” Diretor Belo hateten.

Nia husu ba Parlamentu Nasionál liuhusi konsellu fiskalizasaun sistema nasional intelijénsia ho komisaun B atu halo fiskalizasaun urjente ba SNI nian, hodi haree fila fali destakamentu sira husi membru F-FDTL no membru PNTL tuir lei artigu 14 dekretu lei númeru 3/2009 19 de Janeiru 2009.

"Se Servisu Nasional Intelijénsia atu utiliza arma ne'e, tenke reforma fali SNI. Tanba bainhira pesoal SNI utiliza arma hodi tiru komunidade mak tenke responsabilidade la’ós F-FDTL no PNTL," Diretór Belo hatete.

Entretantu, Prezidente Komisaun B, trata asuntu Negósiu Estranjeiru, Seguransa no Defeza Domingos Augusto dehan, liga ba kazu membru F-FDTL ne’ebé destaka iha SNI iha postu Tilomar ne’ebé alega utiliza arma hodi tiru iha Tilomar ne'e, konsidera krime tenke prosesu tanba ema hotu iha lei nia okos.

"Loos duni katak, la iha lei ida ne’ebé mak autoriza Servisu Nasional Intelijénsia utiliza arma iha sira nia servisu diaria, tanba ne'e ita sei halo fiskalizasaun ba SNI nian, hodi haree fila fali, tanba la tuir lei 14 dekretu lei númeru 3/2009 nain," nia dehan.

Nia dehan, nune'e mós sei hadia nia funsionamentu lideransa no jestaun no utilizasaun arma de fogu iha servisu diaria SNI nian.