Sábado, Fevereiro 24, 2018
Total visitors: 196962

Governu servisu hamutuk ho parseiru sira dezenvolve hela planu kontigensia hodi responde ba moras rabies ne’ebe karik mosu iha kualker tempu iha Timor –Leste.

Governu hamutuk ho parseirus dezenvolve ona planu kontigensia atu responde ba moras rabies ne’ebe bele mosu iha kualker tempu.

Diretor Jeral Pekuaria e Veternaria Ministerio Agrikultura e Peskaz (MAP), Antonio do Carmo hateten moras rabies seidauk eziste iha Timor –Leste, maibe iha risku nia laran tanba sosiedade nia movimentu ba rai liur aas tebes. 

Nia dehan, asuntu rua importante ne’ebe koalia iha planu ne’e liu –liu servisu prevensaun intermus kontrolasaun iha area fronteiras no atuasaun bainhira moras ne’e mosu. 

“Ita nia movimentu international maka’as, entaun ita bele afeta moras ida ne’e iha futuru,” nia hateten iha Comoro Dili. “Agora ita sei livre.”

Nia dehan, moras ida ne’e perigu tebes tanba asu ida deit mak afetado maka sei da’et ba ema e moras ne’e la hatudu nia sinais. 

Nia haktuir, iha tinan 2004 governu hasai despaixu ida hodi fo orientasaun ba Diresaun Nasional Karantina e Bio-seguransa MAP  bandu la halo importasaun animal mai rai laran. 

Nia preokupa, tanba moras ida ne’e espalha ona iha area balun iha nasaun vizinhu Indonesia, entaun presiza duni planu integradu ida hodi kontrola iha area fronteiras. 

Tuir dadus husi organizasaun mundial ba saude animal no Organizasaun Mundial Saude (OMS) nian hatudu, katak kada tinan ema kuaze 50 mil resin mak mate tanba moras ida ne’e, ne’e katak kada minute lima ema ida mate. 

Moras Rabies ne’e mai husi virus ida hanaran ravdiovirosa husi animal asu, busa no lekirauk ne’ebe hada’et ba ema liu husi kabeen husi animal ne’ebe afetado virus ne’e liu –liu bainhira animal tata ema. 

Antes ne’e, Diretora Jeral Prestasaun Servisu Ministerio Saude, Odete Viegas husu ba ministerio sira atu tuur hamutuk hodi diskute politika no planu integradu ida hodi halo prevensaun ba virus hirak ne’e. 

Nia hateten, pesoal ministerio nian kolokadu iha portu sira e  presiza haforsa servisu kontrolu nian.

“Importante tebes linha ministerio relevantes tenke servisu hamutuk ,tanba dala barak container sira ne’ebe tama mai rai laran barak animal sira ne’ebe bele lori moras mai,” nia hateten. 

Nia hateten, governu halo ona kooperasaun ho governu Indonesia atu hadia servisu kontrolu nia iha fronteiras entre nasuan rua ne’e.

Nia informa, 65% moras da’et husi animal, tanba ne’e importante tebes halo sosializasaun ba komunidades kona ba moras sira ne’e. 

Iha tinan 2006 governu estabelese ona ekipa ida; kompostu husi reprezentante Ministerio Agrikultura e Peskas, Ministerio Edukasaun, Ministerio Saude, Ministerio Finansas diresaun alfandega inklui Ministerio Interior maibe servisu lala’o tanba falta de linha koordenasaun husi ministerio hirak ne’e.

 • Qua
  Fev
  21
  2018
  MdS-Parseirus Realiza Kampanha Nasional Saude Maternu Infantil no Nutrisaun
  Ministerio da Saude ho parseiru sira sei hala’o kampanha nasional kona ba saude maternu infantile no nutrisaun nian durante tinan tomak, hodi hasa’e konesementu no konsiensia komunidade sira nian atu ...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Pasientes Matan 117 Halo Operasaun Ba Matan
  Iha fulan Janeiru nia laran, Sentru Nasional Matan halo ona operasaun matan ba ema nain 117, maioria katarak no problema matan sira seluk. Pasiente matan hamutuk 117 mak konsege halo operasaun ba m...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Merenda Eskolar La La’o Tanba Laiha Orsamento
  Desde tama tinan foun 2018, Janeiru to’o agora programa merenda eskolar seidauk la’o iha eskola sira tanba laiha orsamentu. Diretor Belchior Maria Barros hateten programa merenda eskolar to’o agora...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Asidente Trafiku Iha Fulan Janeiro Hamutuk 146
  Diretor Tranzito Nasional, Inspektor Xefe Polisia Antonio Soares hateten total asidente trafiku ne’ebe mak akontese iha munisipiu sira inklui Dili durante fulan Janeiro hamutuk 146 kazus. Total asi...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  PNTL Prende Motor 43 Iha Valentine’s Day
  Iha loron domin nian (valentine’s day) 14 Fevereiru, Polisia Tranzito Munisipiu Dili prende motorizadas hamutuk 43 tanba motorista sira viola regras tranzito nian ne’ebe iha. Polisia Tranzito husi ...

E-mail Subscription

Enter your email address:

  Poll

  Nothing found!

  Follow us on Twitter