Sexta, Fevereiro 26, 2021

Polisia Tranzito Komando Munisipio Dili bando negosiante ambulante okupa trotora leten liu-liu iha Colmera nian hodi faan ropa tanba ne'e taka dalan ba movimento komunidade la'o ain nune'e mos hamosu engrafamento iha dalan publiku.

Komandante Unidade Tranzito Munisipio Dili, Inspektor Xefe Domingos Sarmento Gama hateten, lei kodigo estrada numero 6/2003 bando komunidade sira halo aktividade negosio ka para kareta ho motor iha trotoar leten.

Komandante Unidade Tranzito Munisipio Dili, Inspektor Xefe Domingos Sarmento Gama hateten, lei kodigo estrada numero 6/2003 bando komunidade sira halo aktividade negosio ka para kareta ho motor iha trotoar leten tanba trotoar ne'e hodi fasilita ema la'o ain sira bele movimento.

"Negosiante ambulante sira ne'ebe okupa trotoar leren halo baraka hodi faan ropa liga ba loron natal ne'e polisia tranzito sei halo operasaun no sobu tenda hirak ne'e," Inspektor Xefe Gama hateten.

Nia dehan, liu-liu iha Area Colmera nian ne'e negosiante sira okupa total trotoar leten no movimento la'o ai tenke liu husi estrada bo'ot ne'e impakto ba ema nia vida no hamosu engrafamento.

"Trotoar leten ne'e bando negosiante sira okupa hodi faan ropa, tanba ne'e polisia sei halo operasaun hodi sobu baraka iha trotoar leten,"nia informa.

Tanba ne'e nia dehan, hahalok ne'ebe mak negosiante sira halo ne'e kontra lei kodigo estrada tanba ne'e polisia tenke halo operasaun hodi hapara sira nia aktividade no sira hakarak kuntinua tenke buka fatin seluk laos iha trotoar leten.

Entretanto, negosiante Maria Gorete hateten, fatin ne'ebe mak sira okupa no halo baraka hodi faan ropa iha loron Natal ne'e hetan autorizasaun husi Autoridade lokal sira.

"Kada tinan ami sempre okupa fatin ne'e tanba ami hetan autorizasaun no ami mos seluk taxa kada ema seluk $25," negosiante Gorete informa.

Tanba ne'e nia dehan, karik iha trotoar leten ne'ebe sira utiliza ne'e bando ona entaun tenke hatudo fatin seluk ne'ebe mak diak ba sira hodi fila liman.

"Ami povu moris ho negosio ki'ik ne'ebe ami iha hodi selu oan nia eskola nune'e mos sustenta nesesidade uma laran," nia salienta.

Tanba ne'e husu ba autoridade sira hatudo fatin ne'ebe mak merese duni ba negosiante sira hodi faan sasan iha loron Natal nian.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04