Sábado, Junho 19, 2021

Labarik minoridade hahu husi tinan 17 tun mai kraik polisia la autroiza kondus kareta no motor iha dalan publiku tanba, idade seidauk to’o no seidauk iha karta kondusaun.

Komandante Polisia Munisipio Dili Superientendente Xefe Henrique da Costa hateten, Ema ne’ebe mak autoriza kondus kareta no motor iha dalan publiku tenke iha karta kondusaun, ema ne’e idade liu husi 18 anos, menus husi ne’e la autoriza.

Komandante Polisia Munisipio Dili Superientendente Xefe Henrique da Costa hateten, Ema ne’ebe mak autoriza kondus kareta no motor iha dalan publiku tenke iha karta kondusaun, ema ne’e idade liu husi 18 anos, menus husi ne’e la autoriza.

“Labarik minoridade ne’ebe mak la kumpri regras hodi kondus kareta no motor ida dalan publiku, polisia sei prende, depois prosesu inan aman,” Komandante Costa hateten.

Tanba ne’e nia dehan, labarik minoridade la autoriza kondus kareta motor iha dalan publiku, tanba sira seidauk iha mentalidade ne’e diak hodi halo movimento ikus mai rezulta asidente.

“Tanba ne’e horisehik ita konsege prende ona motor hamutuk 64 ne’e maioria husi labarik menoridade depois ita aplika multa no kuntinua lori inan aman ba prosesu,” nia informa.

Tanba ne’e husu ba inan aman sira labele autoriza labarik minoridade sira utiliza motor ho kareta, bainhira idade to’o ona mak bele fo, atu nune’e labele fo risku ba sira nia vida.

Iha sorin seluk Komisaun Nasional Direito Labarik (KNDL), Komisaria Dinorah Granadeiro hateten, komisaun seidauk iha lei ida atu regula ida ne’e, maibe polisia iha ona lei kona ba ida ne’e.

“Ita iha lei kodigu estrada ne’ebe bandu labarik minoridade lori motor no kareta iha dalan publiku, polisia bele kontrola,” nia hateten.

Nia hateten, polisia iha kompetensia atu halo atuasuan ba labarik minoridade sira ne’ebe lori kareta no motor iha dalan publiku, tanba ida ne’e risku ba sira nia vida.

Bainhira sira nia idade atinji ona 17 ba leten, maka foin bele lori motor no kareta iha estrada publiku tanba bele hetan ona karta kondusaun.

“Sira iha ona karta kondusaun, maibe tenke ho autorizasaun husi inan-aman mak foin bele lori motor no kareta,” nia hateten.

Alende ne’e, nia dehan sira mos halo ona sosializasaun ba inan-aman sira, autoridade lokal sira kona ba asuntu ida ne’e, katak se no idade hira maka bele ona lori motor no se mak seidauk bele.

Entretanto Mario. da Cruz, nudar komunidade hanesan mos aman ida hateten inan aman ne’ebe fo kareta ka motor ba oan sei minoridade ne’e, sira rasik mak hakarak oho duni sira nia oan.

Tanba tuir lei, nia dehan labarik ne’ebe ho idade minoridade la autoriza lori kareta ho motor tanba laiha karta kondusaun.

“Ida ne’e habadak sira nia vida, tanba sira seidauk iha karta kondisaun no sira nia hanorin seidauk luan, hodi halo viagam iha dalan publiku,” nia salienta.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04